Etikettspiritualism
Läst 10192 ggr
Jane-Lyzell
2013-04-19, 22:20

Den Brobergska hemcirkeln - ett 10 års jubileum.

Ernst Brobergs ett av sveriges mest framstående fysiska medium . så kallat Trumpetmedium! Cirkeln även kallad Tisdagscirkeln, samlades mellan kl.20.00-22.00 till en början 8 personer Fyra män o fyra kvinnor, utgjorde stommen i cirkeln. cirkeln utökades senare med fyra till fem personer till. cirkeln inleddes alltid med en bön.

Få av dem, som närvara vid en seans, förstår det arbete som ligger bakom fenomenen. Detta gäller inte endast för Medarbetare från >>den andra sidan>> Ibland utvecklas mediumskap hastigt, ibland kan det anses vara medfött, men som regel måste denna begåvning, som så många andra, utvecklas och danas genom omsorgsfull träning. Det medium, som framträder offentligt, har därför åratals arbete bakom sig, innan han uppnått sitt mål. och lyckas man med ett övertygande resultat, kan detta och liknande experiment övertyga den mest tvivlande, i synnerhet som det utförs under fullt betryggande former av pålitliga och sanningsälskande personer. Här om någonsin kan man tryggt påstå att det är en verklig inteligens som dirigerar händelseförloppet, en personlighet, som inte är identisk med mediet eller seansdeltagarna.

När kriget kom ställdes vår förening (Stockholms spiritualistiska föreningen) inför ett stort problem. Styrelsen hade i stor utsträckning anlitat utländska medier, men nu gick det inte längre. Einer Nilsen, Danmarks stora Materialisations - och direkt-röst medium fick vända om, när han på väg till Sverige den 9 april 1940 gick ombord på färjan. Vad skulle vi göra? Lösningen fanns och den hade tydligen förberetts i många år. Hr Broberg, redan känd som medium för dessa fenomen, var nu redo att i större utsräckning än dittils hjälpa föreningen och dess medlemmar. Tillsammans med vårt uppskattade trans- medium Hr Söderling och de andra medier, som utvecklats under de senaste åren, har Hr Broberg fått vara det redskap, som invigt de flesta av våra medlemmar i spiritualismens fenomenvärld.

Som medlem av den cirkel, som bidragit till hans utveckling som medium, ämnar jag nu berätta några upplevelser av allmänt intresse som exempel på det stora arbete som ligger bakom ett mediums framträdande. Det var hösten 1932 som jag blev inbjudan at delta i cirkelarbetet hos Hr Broberg. Det var en "gammal" cirkel. som arbetat i många år och självfallet var jag glad åt detta tillfälle. Redan år 1927 hade en av de spiritualistiska föreningarna, som då var nybildad, anordnat experimentalcirklar för utveckling av mediumskap. Föreningens medlemmar samlades en eller två gånger i veckan för försök med "bord" och klärvoajans. Någon gång "satt" man också för direkt röst-fenomen: en" Trumpet" hade anförskaffats, men dessa fenomen uteblev helt och hållet. En trumpet är en megafonliknande tratt av aluminium eller celluloid, ungefär 70 cm. lång, som begagnas vid dylika seanser. Den lyftes av osynliga händer under seansen, ett struphuvud materialiserades vid den smala änden, rösten förstärktes och sedan hördes den av alla närvarande.

Man saknade insikt i hur en cirkel skulle ledas, medlemmarna kommo endast sporadiskt och ingen tänkte på hur viktigt det är med harmoni och att medlemmarna oavbrutet och med tålamod deltaga i arbetet. Trots alla svårigheter fortsatte cirkeln år från år, med olika medlemmar. Några fall av spontan klärvoajans och trans noterades, men man fick inte det utbyte man väntat. När föreningen år 1931 sammanslogs med spiritualistiska sällskapet, beslöt några av medlemmarna att förvalta det arv den lämnat efter sig; cirkeln. Hr Broberg upplät sitt hem en viss veckodag varige vecka för en utvald grupp medlemmar. Han åtog sig at leda arbetet och medlemmarna voro beslutsamma och hade redan lärt sig at ha tålamod. Seanserna höllos i fullständigt mörker, ty man hoppades någon gång få direkt röst i trumpet. Det kunde ju inte skada att man hade en trumpet i cirkeln, resonerade man, även om ingen annan svensk cirkel lyckats därmed, och transfenomen och klärvoajans hade lika goda möjligheter i mörker som i ljust rum. Ingen visste vem som skulle bli medium, kanske hade Hr Broberg de största förutsättningarna, ty genom kännedom av teosofi hade han regelbundet övat sig i meditation och brukade alltid ägna en stund åt detta innan seansens början.

Men inte heller nu erhölls några synliga resultat, men den goda harmoni som vunnits skänkte alla en känsla av frid. Ibland hördes en knäppning eller man såg några "skyar", det var allt. När jag tillsammans med Fru H. och en annan ny medlem invaldes i cirkeln, stod man på denna ståndpungt. Jag har många gånger sagt mina vänner inom cirkeln att jag ser tillbaka på denna tid med största tacksamhet, ty vad vi fick av inre avkoppling och lugn under de två timmarna vi samlades, gav kraft åt hela veckan. Det uppvägde nära nog de fenomen, vi senare skulle få. Men vi sjöng och spelade grammofon ty vibbrationer vore nödvändiga, det viste vi - och samtalade sins emellan och hoppades……

På vintern samma år kände Hr Broberg hur han så småningom blev påverkad att falla i trans. Själv var han rädd att ge sig hän, men en kväll var han "borta" och Pharos, hans ledare, hälsade oss för första gången. Till att börja med var det endast Pharos som fick tala med mediets organ. Detta framsteg betydde emellertid oerhört för cirkelns fortsatta utveckling. Nu hade man kontakt med ledarna. Transen yttrade sig på olika sätt, dels talade Pharos genom honom dels kunde vi höra mediets ord, när han tycktes samtala med ledarna. I detta sist nämnda tillstånd hörde vi honom uppmuntra ledarna att lyfta trumpeterna.Han såg och beskrev ledarna för oss och vi började förnimma den kontakt vi senare skulle få med dem. Så kom den seans då trumpeten för första gången lyftes och vi hörde den slå mot den vattenskål, som bör finnas inom en direktröst cirkel. Vatten är nämligen en av de beståndsdelar som äro nödvändiga för att få fram fenomen. Musiken spelade och trumpeten slog takt. Under hela denna tid sutto vi i kedja för att kontrolera mediets och övriga seansdeltagares rörelser, en åtgärd som alltjämt begagnadas, särskilt när man vill övertyga någon, att mediet ej handskas med trumpeterna.

Vi framställde frågor och svar gavs genom knackningar. Det var således en intelligent kraft som dirigerade det hela. Vid en seans på våren 1935 lyftes en trumpet högt ovanför våra huvuden, ett rop hördes i den och sedan kastades den med stor kraft utanför cirkeln. Målet var nått! Vi hade fått "röst" Hr Brobergs och Fru H:s ledare i förening med vår samlade kraft hade lyckats få det fenomen, som hitills ej förekommit i Sverige. Det är 10 år sedan detta skedde och därför kan man anse att cirkeln firar ett litet jubeleum, som bör ihågkommas på detta sätt. En början var gjord. Nu kom det flera röster i trumpeten. Trumpeterna - ty vi hade flera stycken, en av aluminium och några av celluloid. - lyftes och flyttades långt bort i rummet, eller lades uppe i lampkronan, utanför mediets räckhåll. Blommor som fanns i rummet lyftes ur sina vaser och kastades omkring. Pharos fick nu större grepp om sitt medium och besvarade genom honom olika frågor av filosifisk natur samt förklarade de stora svårigheter, som låg bakom fenomenen.

På hösten 1933 återupptogs seanserna efter sommarens vila. Jag var inte med de första gångerna på grund av sjukdom, men jag fick en hälsning som särskilt gladde mig. Jag hade lärt känna en 15 - årig, mycket levnadsglad rysk flicka, som dock senare avlidigt i turberkulos. Nu beskrev mediet en ung flicka, som kallde sig Tanja eller Tatjana, som dansade i cirkeln. På beskrivningen kännde jag igen min vän som hade samma namn och själv bekräftade hon att hon kännde mig och bad om sin hälsning till mig. Hon nynnade litet i trumpeten, men kunde inte få fram något ord. Tanja kom sedan vid flera seanser, då jag var närvarande, brukade hon föra trumpeten runt cirkeln som en hälsning, men nu är det länge sedan jag hörde av henne. De som läst Bradley´s "hän mot stjärnorna" känner till indianguiden "kokum" Den 17 okt. 1933 hördes han för första gången uppgiva sitt stridsrop, som var typiskt för honom. Mediet tyckte inte om att krafterna brukades på detta sätt. Alla trumpeterna voro i farten den kvällen, men endast Kokums skratt hördes tydligt. Kokum har sedan dess blivit en värdefull tillgång för cirkeln. Han kommer ibland som dess gäst, ty han är inte guide till någon viss cirkel- medlem, men hälsar då och då på oss.

Han är en av dem som talar i den tunga aluminium-trumpeten och hans röst är starkast och klarast av alla trumpetrösterna. Kokum hjälpe oss mycket i början och upprepade vad någon av våra andevänner försökte säga genom trumpeten, om de själva inte hade kraft nog att få igenom sin hälsning. När Fru H. några år senare lämnade cirkeln, övertogs ledningen för "rösten" av en annan indian, Black Eagle. Varför just indianer äro lämpliga som röst-guider eller guider i allmänhet, är svårt att säga. Möjligen beror det på att denna ras, som levt så intimt samman med naturen, och som i sitt trosliv har en intutiv kännedom om livet på andra sidan, bättre än andra känner till de regler, som reglerar kommunikation mellan de två världarna. På senhösten samma år besökte min far London. Han Sökte upp ett fotograf-medium, Mr Myers, och sedan han personligen inköpt en plåt i en affär, hjälpt till att sätta in den i kameran och skrivit sina initialer på den, togs ett fotografi. Han var själv närvarande vid framkallningen, men han kunde tyvärr inte känna igen den dam, som visade sig på plåten, trots att hon inte varit närvarande i synliga måtto när det togs. Det var en gammal dam, med en liten spetsmössa på huvudet. När jag fick se fotografiet bad jag att få taga det med till cirkeln, ty det kunde vara intresant för medlemmarna att få se ett ande.fotografi. Men då hände det märkliga, Två damer, som voro systrar, kände igen sin mor. Samma kväll talade modern för första gången igenom trumpeten. Hon sade "att hon gjort ett försök att visa sig " En av systrarna sade sedan, att hon tydligt kände igen moderns röst. Detta var ett gott bevis för oss och även för min far, som ju inte kände till henne och således inte kunnat ha hennes bild i tankarna. Sedan är det ju en annan fråga, hur en tankebild kan fästas på en fotografisk plåt, vilket dock lär låta sig göra!

Att inom ramen för denna artikel berätta de upplevelser jag haft under de följande 10 åren är omöjligt. cirkeln, som i huvudsak består av samma medlemmar, arbetar alltjämt men samlas endast två gånger i månaden. Andra cirklar har lagt beslag på medets krafter och vi få dela med oss av allt det myckna, som vi fått genom honom. Under de första åren fick seansdeltagarna inte yppa något av vad som försiggick under seanserna, hur rösterna blevo allt tydligare och tydligare, hur vi kunde föra långa samtal med ledarna och våra vänner, och det var inte tal om, att vi skulle få tillstånd att bjuda en gäst. Men så småningom gick det därhän, att vi kunde lyfta lite på hemligheten och gäster fick vara närvarande. Och så fick vi vara med om, hur mediet en dag vågade uppträda offentligt inför föreningens medlemmar som klärvoajant och hur han även fick förmågan att bli materialisatonsmedium. Men det är en annan historia ! R. C.

skrivtet c.a 1942 av Rolf Carleson

(C) Ramsbergsgårdens arkiv.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2013-04-20, 23:00
#1

Hoppas många läser detta då det ger en bild av hur hårt arbete mediumskap är 🙂

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Hellas
2013-04-20, 23:22
#2

Jätteintressant artikel, tack!

//Hellas

Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/

Jane-Lyzell
2013-04-21, 00:01
#3

2 Kul du gillar den 😘

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

[*Maggan*]
2013-04-21, 00:01
#4

Jag har jobbigt med så mycket tätskriven text på skärmen. Mina ögon vill inte…

Men bortsett från det har jag aldrig tvivlat på att mediumskap är mycket hårt arbete.

(Själv blir jag det aldrig även om jag mot förmodan skulle ha talang för det. Jag är alldeles för lat ☺️).

Jane-Lyzell
2013-04-21, 00:03
#5

4 Ja det är ett gissel läsa text på skärm håller med dig !

för lat - du är för härlig😂

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Ians
2013-04-21, 11:43
#6

Tack Jane för att du tar dig tid att gräva i arkiv o belyser det hårda arbete, som ligger bakom ett mediumskap . Mycket intressant läsning.

Jane-Lyzell
2013-04-21, 14:26
#7

6 tack😘

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

bimjo@hotmail.se
2013-05-02, 08:27
#8

Det här var intressant läsning perfekt till dagens intoning :) mycket inspererande vilket tålamod de hadde <3

Bimjo Regnbåge

Jane-Lyzell
2013-05-03, 01:26
#9

8 Tack och välkommen in på forumet 😉

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

lizaohman
2013-05-27, 18:51
#10

Ni vet väl att man kan förstora text på skärmen så det passar just era ögon bättre? Vid extremfall så kan det vara väl lönt att klippa in texten i ett tomt dokument i ett skrivprogram och där ändra färg till mörkgrå och förändra textstorlek samt typsnitt. Enligt forskningen ska det vara mer lättläst med ariel än t ex times new roman, beroende på att ariel inte har "fötter" på bokstäverna. Nån enstaka elev med lässvårigheter har sagt att de föredrar "fötter", men det kan man ju prova sig fram 🤔

Jane-Lyzell
2013-05-27, 19:50
#11

Tack intresant Liza

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

TezzD
2013-05-27, 21:25
#12

Intressant läsning! ✨

HjärtaRosalee
SajtVärd: Änglar -ifokus
Medarbetare: barn.ifokus. 

Jane-Lyzell
2014-09-17, 13:55
#13

🙂

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Lynxx
2014-09-17, 15:40
#14

Du kan enkelt öka förstoringen genom att:

Hålla ner Ctrl på tangentbordet och trycka på + (plus) upprepade ggr (om så önskas) .

Ctrl och - (minus) för att förminska.

Ctrl och 0 (noll) för att komma tillbaka till normal strl (100%).

---

I Windows 7. (borde funka i andra versioner av Windows)

Du kan klicka m. höger musknapp på "skrivbordet" och välja:

Anpassa (i menyn som visas)

Bildskärm (nere till vänster) i fönstret som öppnas. Då får du tre alt. att välja mellan.

Klicka sedan på "Verkställ" (det medför dock att allt som visas på skärmen, alltid har den upplösningen, tills du ändrar nästa gg)

//L

Jane-Lyzell
2014-09-17, 20:00
#15

Tack :-)

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Lynxx
2014-09-17, 21:03
#16

👍

//L

Upp till toppen