Etikettspiritualism
Läst 8069 ggr
Jane-Lyzell
2010-10-06, 23:28

Den Ofelbara Lagen!

Om det inte finns ont i era hjärtan, då kan bara det goda nå er, ty endast det goda kan bo där godhet regerar. Ingen utom Den Store Andens tjänare kommer när er från vår värld. Ni behöver inte hysa några som helst farhågor. Kraften som omger er, kraften som stöder, leder och inspirerar er, är kraften som kommer från Den Store Anden, allts ursprung. Den kraften kan hjälpa er i alla era prövningar och svårigheter.

Den Ofelbara Lagen!

(utdrag från Silver Birch ,

Maurice Barbanells guide)

silver_birch.jpg

 "Den Stora anden är oändlig och ni är delar av den Stora Anden"

Om ni har fast tro och lever ert liv på rätt sätt, då kan ni få ta del av den Stora Andens gåvor. Om varje mänska vore fullt fast i tron, skulle hon få mottaga dessa gåvor. Om hon är en ivrig sökare men har fast tro, då finner hon svaret.

Så arbetar Lagen.
Om du lär dig harmoniera med Lagen, måste resultaten visa sig.
Om resultaten uteblir, bevisar detta bara att du icke följer Lagen.
Era historieböcker kan berätta om människor från samhällets lägsta skikt och från de fattigast tänkbara, som har försökt leva efter Lagen, och den har icke svikit dem.

Ni får icke peka på sådana som försökt följa den men utan verkligt allvar och sedan fråga varför Lagen inte hållit.
Ibland är din ande nedtryckt och ur stånd att resa sig, men om du har fast tro, kan du till sist resa dig över alla världens svårigheter.

Vänd ansiktet mot solen - en symbol för Den Store Anden - och säg: `jag är en del av Den Stora Anden.
Jag är oförstörbar.
Jag är oändlig.
Jag är evig.
Det som är ändligt och hör den materiella världen till kan inte skada mig!
Om du gjorde så, skulle du icke skadas.

Många människor börjar med fruktan i sina hjärtan.
De är rädda för att inte uppnå resultat. Denna fruktan stör vibrationerna.
Fullkomlig kärlek driver ut fruktan .
Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall allt detta andra givas dig!

Detta fick ni lära för många år sedan av en man som kunde Lagen.
Han visade att när han satte den i verksamhet, kom alltid resultat.
Om du låter Lagen arbeta, får du alltid positiva resultat.

Jag skall lära er en annan Lag.
Du kan aldrig få något i den materiella världen utan att betala något för det.
Priset för medialitet är ökad känslighet.
Du kan inte lägga rikedomar på hög utan att betala priset, för gör du det men glömmer dina andliga förpliktelser, då är du måhända rik på världsliga ägodelar men mycket fattig i vår värld.
Det största rikedomarna har du inom dig själv.
Du är en del av den Stora Anden.
Det finns ingen rikedom eller förmögenhet i er värld som kan jämföras med detta.
Vi försöker lära er att utforska era egna guldgruvor för att finna de andens diamanter som ligger i er egen naturs lera.

Måtte ni alla lära er att reagera för vibrationerna från det högsta andliga planen.
Måtte ni alla förstå att ni är aldrig ensamma utan ständigt omgivna av en härskara av dem som älskar er och som försöker skydda och hjälpa er, leda och inspirera er.

Och måtte ni förstå, allt eftersom ni utvecklas, att ni drar närmare och närmare den Stora Anden av alla och kommer mer och mer i harmoni med Hans Lag.

Du tjänar Honom genom att tjäna din nästa.
När du gör det, är du omgiven av Hans kärlek som ger dig fullkomlig frid.
Tron, det vill säga tron allena, vacklar ibland när de bittra erfarenheternas hårda vindar blåser.
Men en tro som är baserad på kunskap ger en grund så stark, att ingen omständigheternas vind förmår rubba den.

Välsignade är de som tror utan att ha sett, men trefalt välsignade är de som vet och, därför att de vet, sätter sin tillit till det som ännu icke uppenbarats för dem på grund av vetskapen om att universums lagar drivs av en kraft som är kärlek och visdom.

Ni borde alla ha fullständig tro och tillit, ty det är en tro byggd på vetande.
Ni har fått bevis för andens kraft.
Därför borde ni tro fullt och fast att allt verkar vist och bra och att, om ni själva är i harmoni med Den Store Andens lagar, då får ni också skörda frukterna av dessa lagars arbete.

Ni bör utesluta från ert sinne tanken att något ont någonsin skulle kunna skada er.
Ni lever och rör er under skyddet av Den Store Anden och Hans lagar.

Om det inte finns ont i era hjärtan, då kan bara det goda nå er, ty endast det goda kan bo där godhet regerar.
Ingen utom Den Store Andens tjänare kommer när er från vår värld.
Ni behöver inte hysa några som helst farhågor.
Kraften som omger er, kraften som stöder, leder och inspirerar er, är kraften som kommer från Den Store Anden, allts ursprung.
Den kraften kan hjälpa er i alla era prövningar och svårigheter.
Den kraften kan förvandla era stormar till solsken och leda er ut från förtvivlans mörker till kunskapens ljus.
Ni är stadda på utvecklingens väg. Där är ingen orsak till fruktan.

Fullkomlig kärlek driver fruktan på dörren.
Kunskap skingrar fruktan, ty fruktan kommer av okunnighet.
Där det finns kärlek, tillit och kunskap kan fruktan icke frodas.
En utvecklad ande kan aldrig vara rädd, därför att den vet att den aldrig kan stöta på något som den inte behärskar ty den är själv en del av Den Store Anden.

Fruktan bildar sitt eget fängelse för själen.
Du måste lära dig att höja dig över fruktan och inte tillåta dess vibrationer att hindra dig. Du måste också lära dig fullständig tillit, förtröstan och tro och veta att du kan stå på egna ben och säga:
'Jag är av Den Store Anden och omständigheternas stormar kan inte skaka mig.
Jag skall segra över alla svårigheter på grund av den oändlige anden som är inne i min själ'.
Du behärskar alla omständigheter.
Skulle du vilja begränsa den oändlige andens kraft?

Den Store Anden regerar över både det materiella och det andliga.
Det finns inga gränser i Hans universella rike.
Försök inte skilja det materiella Livet från det andliga.
De är inte distinkta och avdelade.
De är sidor av ett odelbart liv, ty materiella ting verkar på andliga ting och vice versa.

Du har ännu inte lärt dig att för dem, som är välsignade med Den Store Andens kraft, finns inga svårigheter så stora att de inte kan övervinnas, emedan de å sin sida tjänar Den Store Anden alltid och allestädes.

Det skulle vara så mycket lättare för er, materiens barn, att leva ert liv, om ni komme ihåg att ni inte bara är människor utan även gudomliga.
Er ängslan och era svårigheter skulle dunsta bort och alla hinder blåsas åt sidan.
Men ni har så liten tro på den kraft ni bär inom er.
Vad ni kallar mänskligt hör till materiens värld.
Det som är gudomligt hör Den Store Anden till.

För många år sedan fick ni höra att ni skulle vara i världen och icke av världen.
Lagen kan inte träda i funktion, därför att människorna i er värld inte har tro.
Ni säger att någon har mera pengar och mindre bekymmer än andra.
Ni kan inte veta om deras bekymmer kan jämföras.
Den Store Andens lagar låter icke gäcka sig.

Ni är på jorden för att skapa er karaktär.
Det är sättet, på vilket ni möter och behandlar problemen, som utvecklar karaktären.
Men det finns inga problem i er värld som är större än den kraft ni har inom er att behärska dessa problem, ty svårigheterna är jordiska, materiella, och ni är delar av Den Store Anden, alltså gudomliga.

Det finns bara en sorts frid - friden som kommer till dem som är ett med Den Store Anden, vars hjärtan slår i takt med Hans stora hjärta, vars viljor är ett med Hans stora vilja, som i tanke, själ och hjärta är ett med Den Store Anden.
Då finns där frid, ty de är i harmoni med Hans lagar. Det givs ingen annan frid.

Jag kan bara lära er lagarna.
För många, många år sedan sades det till er att himmelriket är inom er.
Det är inte utanför.
Man hittar inte himmelriket i det materiella Livets hets.
Det finns inne i själen.

Lagen är så fint avbalanserad och så fulländad i allt att det inte är lönt att försöka med fusk och bedrägeri.
Inte en enda människa kommer undan sitt straff och inte en enda går miste om sin belöning.
Döm icke evigheten med materiella ögon. Döm icke det lilla, när ni inte sett det stora.

Förväxla inte jordens flyktiga glädjeämnen, som är billiga och ohållbara, med andens bestående ting.
Ni tänker enligt jordiska villkor, medan jag ser med andliga ögon.
Jag kan inte ändra Lagen för att tillfredsställa er.

Om ni frågar alla dem som återkommer till er från min sida, kommer ni att få höra alla säga att Lagen är fullkomlig.
De önskar aldrig återvända till det materiella Livet.
Ni söker friden utanför - jag försöker visa er den eviga friden inom er.
De största rikedomarna är andens rikedomar.

En del människor har alltid bekymmer.
Även i andens värld har de bekymmer.
De bekymrar sig när de märker att de inte är fullkomliga, att de inte är Den Store Andens felfria redskap.
Bara genom idogt arbete kan de arbeta bort sina naturliga fel och låta det gudomliga lysa igenom.

Tror ni att vi är glada, när vi ser allt arbete som ännu återstår att göra?
Tror ni inte vi är bekymrade, när vi ser att människobarnen inte får det nödvändiga för sitt uppehälle eller när vi hör alla falska Läror som utöses i Den Store Andens namn?
Tror ni inte att vi är ledsna, när vi ser mörker där det borde vara ljus, när människan är fängslad i begär när hon skulle vara fri och när vi ser allt kaos som har förorsakats i er värld?

Vi bekymrar oss därför att vi är fyllda av medkänsla, för att vi försöker låta Den Store Andens kärlek flöda genom oss och er in i materiens värld, där så många är förvägrade det som är deras arvedel.
Den Store Anden har givit dem allt i överflöd, men detta har nekats dem.
Du kan inte vara en stor själ där andra lider nöd, medan du själv har överflöd.

Det svåraste i vårt arbete är när vi ibland måste stå och se att ni lider.
Vi vet att vi då inte får hjälpa, emedan det är en kamp som er egen ande måste kämpa sig igenom själv.

Om ni vinner slaget, har vi också vunnit.
Om ni förlorar, då har vi också förlorat.
Det är er kamp hela tiden och vi får inte lyfta ett finger för att hjälpa.
Ibland har jag gråtit när jag sett lidandet och inte fått ingripa.
Det är Lagen. Det har smärtat mig mer än den plågade.

Om du gör det du vet är rätt kan du inte göra mer.
Om detta betyder att du ibland måste förneka dig själv, då måste du göra det.
En gång längre fram får du din belöning.

Jag kan inte klara ut eller lösa problemen åt dig.
Om jag talar om för dig vad du skall göra, gör jag ingrepp i din fria vilja.
Den dagen jag talar om för mitt medium vad han skall göra eller inte göra, den dagen är det slut med hans fria vilja.
Hans framsteg blir lidande på det.

Det är sättet på vilket ni löser problemen som utvecklar vad som finns inom er.
Ni utvecklar inte anden när allt flyter lekande lätt, utan när ni har svårigheter.
Men det finns gånger då vi tycker det är försvarligt att ingripa.

Jag skulle göra det, när det är fråga om en mycket vital princip.
Om det skulle gälla en sak, där mitt arbete genom mitt medium skulle störas, då skulle jag ingripa så att kanalen fortfarande skulle hållas öppen.
Men om det gäller problem som endast rör mediets egen utveckling, då faller ansvaret på honom själv och han måste själv klara av dem."

Vid ett tillfälle gav Silver Birch med följande uttalande sitt bidrag i en diskussion bland cirkelmedlemmarna om trädgårdsskötsel.

"Så och skörda är en del av den naturliga lagen, som jag skulle önska att fler människor accepterade.
Det är genom odlandet av markens gröda ni lär er hur oföränderliga och bestämda Den Store Andens lagar är.

Den som lever nära den odlade jorden och ser naturens lag i verksamhet börjar uppskatta det gudomliga skeendet och förstå något av Tanken som har placerat allt i sin rätta ordning.

Det som skördas är resultatet av vad som såtts.
Säden följer alltid sin egen natur. Man kan inte sätta potatis och vänta att det skall växa sallad.
Det som har såtts följer alltid och oavvikligen den naturliga lagens order. Och vad som är sant i naturens värld är lika sant och gäller lika mycket i fråga om människans liv och leverne.

Den som lever som en egoist måste skörda resultat av egoism.
Den som syndar skördar resultat av synd.
Den som är otålig, trångsynt och egenkär skördar resultatet härav.
Lagen är obönhörlig och oföränderlig.
Det finns inga religiösa riter, psalmer eller böner, inga heliga böcker eller något som helst annat i den vägen som kan ändra lagen om orsak och verkan.

Verkan följer handling med metodisk och mekanisk säkerhet och ingen, varken präst eller lekman, har makt att ingripa i den naturliga processen.
Den som söker andlig utveckling måste leva ett sådant liv att det kan tillförsäkra honom andlig tillväxt. 

Människan är sin egen själs trädgårdsmästare.
Den Store Anden har försett henne med allt som är nödvändigt för att växa i visdom, nåd och skönhet.
Verktygen har hon fått, hon har bara att använda dem vist och väl."

Vid ett annat tillfälle sa han: "Lagen fungerar fullkomligt.
Verkan följer alltid sin orsak med matematisk precision.
Ingen människa har möjlighet att ens så mycket som med en hårsmån ändra på detta. Det som skördas måste vara det som är sått och i varje människas själ inregistreras outplånligt varje tanke och handling i hennes jordiska liv.
Den som har brutit mot Lagen bär i sin egen själ resultatet av sin jordiska handling och det blir inget framåtskridande förrän varje fel har rättats till."

För Silver Birch är Lagen Gud och Gud är Lagen.
Han säger: "Det finns ingen personlig Gud frånsett den som människorna själva skapat och det finns heller ingen personlig djävul annat än den som människorna diktat ihop.
Det finns ingen gyllene himmel och inget brinnande helvete.
Dessa är inbillningar av dem vars vyer är begränsade. Den Store Anden är Lagen.
Lär dig det, och du har lärt dig livets största hemlighet, ty först när du förstår att världen styrs och regleras av en oföränderlig, obönhörlig och allsmäktig Lag, då vet du att rättvisa skipas och att ingen glöms bort i den stora skapelseplanen.

Därför är allting känt.
Därför kan ingenting uteslutas.
Därför finner livets alla sidor och skiften sin plats i den universella ordningen. Därför glömmes ingenting, ty Lagen omfattar livets alla aspekter, det gör detsamma hur små de är eller hur stora, ty allt är lagbundet.
Ingenting existerar utanför Lagen som regerar enväldigt.
Människans fria vilja skapar förvirring och hindrar henne att klart se hur Lagen verkar, men Lagen existerar icke förty och måste fortsätta att verka."

Anden växer genom godhet, tolerans, sympati, kärlek, tjänande och genom utförande av goda gärningar.
Karaktären utvecklas bara när du låter den gudomliga anden manifesteras i ditt dagliga liv. Om du går omkring med ovänliga eller hatiska tankar, med ondska, hämnd och egoism i tankarna, då faller du själv offer för detta och du får själv betala priset genom en snedvriden och förtvinad karaktär.
Alla lagar är delar av en enda enorm lag.
Allt arbetar i harmoni därför att allt är en del av en gudomlig plan.
Den lärdom som ges av detta är att kvinnor och män över hela världen måste söka sin räddning genom att tillämpa Lagen i sitt dagliga liv och undvika all den falska teologi, som predikar att det är möjligt att lasta över på andra ansvaret och resultatet av ens egna gärningar.

Det finns inga hinder i er värld som inte vi kan undanröja, om Lagens mening är att de skall borttagas.
Om korset du fått att bära ibland syns dig svårt och tungt, kom ihåg att, även om jag skulle vilja avstå från all min välgång för att ta bort din börda, så är det bättre för dig att bära den och dra lärdom därav.
Tänk inte endast på detta jordiska liv utan på hela evigheten.

(C) Ramsbergsgården, tidskriften Lyztran

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Hellas
2010-10-07, 00:07
#2

Oj, det var starka ord han delger oss, jag har inte läst igenom allt, jag tror jag gör det imorgon istället.

Tack Jane!

//Hellas

Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/

stina63
2010-10-07, 00:16
#3

Mycket starka ord han ger oss, ska spara de läsa igenom igenGlad

Jane-Lyzell
2010-10-07, 13:33
#4

Ja detta måste man läsa flera gånger, om o om igen för att riktigt förstå!Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

[GunillaF]
2010-10-07, 13:52
#5

Det här ska jag läsa ikväll efter jobbet. När jag fått lite lugn o ro omkring mig.Glad

[GunillaF]
2010-10-07, 22:12
#6

Nu har jag läst igenom och jag säger som fler sagt. Måste läsa igen.

Det var kloka och mycket kraftfulla ord!

Tack Jane!

rore
2010-10-07, 22:19
#7

Tack Jane!!

Intressant Stort och tanke omvälvande. Bokmärker denna!!Glad

🌊Det förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom 🌈

Hellas
2010-10-07, 22:19
#8

Det är som att läsa en dikt, man måste läsa många gånger för att ta in det.

//Hellas

Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/

Jane-Lyzell
2010-10-08, 01:32
#9

Vasse gooa - ja det är mäktiga ordKyss som behöver begrunnas!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Kerstina-61
2010-10-08, 02:33
#10

Detta är ju så stort…jag måste läsa en bit i taget för jag kan inte ta in allt detta på en gång.

Jag har ännu inte läst allt, men får lite ångest,,,för jag BLIR arg ibland och vissa människor har jag väldigt svårt att förlåta. Jag är absolut inte långsint i vanliga fall, men det finns vissa saker som är så svårt att förlåta.Ska jag då behöva drabbas dubbelt bara för jag inte vill skicka kärlek till denna människa?

Jag ska läsa denna artikel mer noggrant för den var väldigt spännande! Tack, Jane Kyss

Kerstin, Medarbetare på Spiritualism IFokus

Jag kan bara vara mig själv och ingen annan, därför gör
jag det jag älskar just idag!

rore
2010-10-08, 11:03
#11

#10

Åhh Kerstin dessa tankar har jag också brottats med… Vissa människor har jag bara känt att jag aldrig någonsin skulle kunna förlåta,,

Och skulle jag straffas för det?? Hur länge då?? De hade ju gjort mig så ont,,,

Jag har suttit fast i hat och en längtan efter revansch tom hämndlystnad,,,

Innan poletten trillade ner för mig,, (Det tog många år)

 För dessa känslor skapade bara en negativ känslo spiral som förföljde mig,, och åt upp mig invändigt,,,,,

När jag insåg hur mitt tanke/känslo mönster påverkade mig,, så insåg jag också min egna maktlöshet. Inför dessa svåra och obehagliga rädslor som levde inom mig,,,

Tankens kraft är enorm åt båda håll, både på gott och ont,, Det absolut viktigaste när det kommer till en själv,,, tror jag, är acceptansen och ärligheten som vi behöver uppbåda inför oss själva,,,, Annars så står vi för alltid framför en ogenomtränglig inre mur som vi inte kan ta oss förbi /igenom.

🌊Det förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom 🌈

Marina2
2010-10-08, 12:41
#12

Tack Jane,ska läsa detta under helgen.

Jane-Lyzell
2010-10-08, 13:55
#13

10 vad i texten är det som rör upp detta - visa på så kanske jag kan hjälpa dig att tolka det som stårSkrattande

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

[grinda]
2010-10-08, 18:02
#14

Tack jane för fin text!Glad

Till #10 och # 11

Jag har också brottats ned förlåtelse-frågan i mitt liv. Men en tröst till Kerstin som får ångest av det hela - Den människa som påstår att hon/han har lätt för att förlåta svåra minnen ljuger troligtvis.

Den som brottas med frågan är åtminstone ärlig. Och ärlighet det är något fint det!

Andlig högfärd som man kan stöta på ibland hos dom som vill låtsas vara så fria från allt "lågt" och "ytligt" är bara ett sätt att skjuta upp den nödvändiga vårstädningen.

Vem sjutton känner sig inte hämndlysten och långsint ibland? Det brottas nog de flesta med.

Jane-Lyzell
2010-10-08, 19:54
#15

14 kan bara hålla med dig Grinda:-)))

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Kerstina-61
2010-10-08, 20:47
#16

#11
Tack för du delade med dig.  Starkt av dig att inse och även kunna bryta den tanken som lder till negativ spiral. Jag är inte där ännu Flört

#14
Tack, Grinda! Det värmde Kyss

Kerstin, Medarbetare på Spiritualism IFokus

Jag kan bara vara mig själv och ingen annan, därför gör
jag det jag älskar just idag!

rore
2010-10-08, 20:55
#17

Kerstin!

Jag är långt ifrån klar,Skäms, men jag har mina verktyg,, för att bryta mina mönster,, när jag väl kommer på demTungan ute

Men just denna ångest som dessa tankar skapade,, är inte lika  hotfull längre,,,,inom mig,,,Glad

🌊Det förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom 🌈

[MargaretaA]
2010-10-08, 22:13
#18

#14

Vem sjutton känner sig inte hämndlysten och långsint ibland? Det brottas nog de flesta med.

Been there done that. Men det tog mig femton år att inse att det är sig själv man släpper fri genom att förlåta. Inte syndaren som gjorde fel - hen skiner i om jag förlåter eller inte.

Det är inte varken vackert, ädelt eller andligt högmod - det handlar om självbevarelsedrift och att bestämma sig för att gå vidare i livet utan att se sig som ett offer.

Mads
2010-10-09, 20:02
#19

# 0 Vackra och kraftfulla ord som man får ta in lite i taget av känner jag. Glad

Amor Vincit Omnia

Indiania
2010-10-10, 00:31
#20

#18 Ja det är sig själv man gör illa om man inte kan förlåta. Det tog lång tid för mig också att förlåta någon som gjort mig illa men vilken befrielse det var att till slut förlåta och gå vidare.

Du har så rätt i det du säger Margareta.

#0 Jag har läst en del av texten och kände värme i hjärtat när jag tog del av detsom du skrivit.

" Var nära naturen - var när dig själv "

Hellas
2010-10-10, 00:35
#21

Ja, jag tycker det finns två saker som är svårt och det är att förlåta andra som gjort väldigt orätt + att även kunna förlåta mig själv.
Min toleransnivå är väldigt låg då det gäller  mig själv och det ska väldigt mycket till innan jag verkligen blir djupt besviken på en människa.

//Hellas

Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/

Indiania
2010-10-10, 00:43
#22

Vet jag med mig att jag sårat någon brukar jag alltid be om förlåtelse och vi talar ut med varandra så snart som möjligt.

" Var nära naturen - var när dig själv "

[MargaretaA]
2010-10-10, 00:45
#23

#21

ja visst är det märkligt att det är svårare att förlåta sig själv?!

varför kan man inte vara lika tolerant och överseende med sina egna tillkortakommanden som med andras?

Hellas
2010-10-10, 00:54
#24

#23 det har jag också funderat på för det är minst lika viktigt att kunna förlåta sig själv som att förlåta andra.

//Hellas

Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/

[MargaretaA]
2010-10-10, 01:00
#25

#24

jag tror det är ännu viktigare att kunna förlåta sig själv än andra.

Det är ju ändå "den" man måste leva med 24/7 resten av livet. Förvånad

Hellas
2010-10-10, 01:03
#26

#24 ….eller hur, det är precis så jag också tänker, fy för att vara arg på sig själv det är så jobbigt!

//Hellas

Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/

JustMe08
2010-10-10, 01:04
#27

Jag har inte haft tillräckligt med tid att i lugn och ro läsa igenom texten förrän nu i kväll. Vackra, starka ord.Kyss

 

MVH  Mia

Medarbetare på Medialt I Fokus

"We are what we repeatedly do." /Aristoteles
                                            

 

[MargaretaA]
2010-10-10, 01:11
#28

Men för att återgå till #0

såg TV4 efter tio härom dagen.

Stefan Sauk sa nåt intressant om Indianvisdom…. "det handlar om att respektera gåtan".

Det gick rakt in i solarplexus på mig. Är det inte det många av oss så gärna vill göra och så förtvivlat söker efter? att avslöja livets gåta?

jag vet inte om det står nåt om det i texten i #0 (fixar inte långa texter på skärmen) men jag tycker det låter så.. rätt.

"Respektera gåtan" Glad

Hellas
2010-10-10, 01:19
#29

Jag har tyvärr också svårt att läsa så mycket textmassa på min lilla bärbara, jag ska se om jag kan gå och försöka få lite mer "luft" i texten så kanske det går lite enklare.

Men jag håller med dig, om någonting handlar om att respektera gåtan så är det väl just detta.

//Hellas

Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/

Hellas
2010-10-10, 01:39
#30

Jane, jag tog in lite radbrytningar i texten och tog bort fetstilen, jag tror det blir lite enklare att läsa allt i en följd.
Om du inte tycker det var ok att göra så finns självklart den gamla versionen kvar.

//Hellas

Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/

Kerstina-61
2010-10-10, 04:05
#31

#28# Jag såg det också! det sög rejält GladKyss

Kerstin, Medarbetare på Spiritualism IFokus

Jag kan bara vara mig själv och ingen annan, därför gör
jag det jag älskar just idag!

Jane-Lyzell
2010-10-10, 16:08
#32

30 denna texten får man nog skriva ut o läsa lite i taget - helt okay med ändringarna HelenaKyss

Maggan Jag gillar dina reflektioner - du är för härligSkrattande så sant det du skriver om att förlåta sig själv - hua tänk er alla de som sitter på våra fängelser, skulle vara jobbigt vara i deras kläder.

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Hellas
2010-10-14, 20:41
#33

Jag tittar på Dr Phil Skäms……..och han sade någonting som jag kände skulle infogas i den här tråden.

Att förlåta är inte detsamma som att säga att det som gjordes eller sades var okey.
Att förlåta innebär att man, istället för att ödsla mer energi på händelsen, går vidare med sitt liv och använder energin till någonting kreativt.

//Hellas

Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/

Indiania
2010-10-14, 20:45
#34

Att förlåta innebär att man, istället för att ödsla mer energi på händelsen, går vidare med sitt liv och använder energin till någonting kreativt.

Det var precis så jag menade i inlägg #20

( fast ni kanske inte förstod hur jag menade) Glad

" Var nära naturen - var när dig själv "

Hellas
2010-10-14, 20:59
#35

#34 Kyss

//Hellas

Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/

Indiania
2010-10-14, 21:44
#36

#35 KyssSkrattande

" Var nära naturen - var när dig själv "

rore
2010-10-19, 10:32
#37

#0

"Jag kan inte klara ut eller lösa problemen åt dig. Om jag talar om för dig vad du skall göra, gör jag ingrepp i din fria vilja. Den dagen jag talar om för mitt medium vad han skall göra eller inte göra, den dagen är det slut med hans fria vilja. Hans framsteg blir lidande på det."

Men ack så svårt det kan kännas,att stilla sig och invänta svaret inifrån sig själv ibland….Skäms,,,,Oskyldig

🌊Det förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom 🌈

Hellas
2010-10-19, 13:23
#38

Kanske mer än någonsin just nu behöver vi ta oss en titt på den här fina texten i "Den Ofelbara Lagen".

Förlåtesle är så oerhört svårt att hantera och vi behöver få tid till att kunna göra det på ett sådant sätt att det verkligen kommer innifrån hjärtat.

Många slänger ur sig lite hur som hellst saker utan att verkligen, ur hjärtat, mena det.
Jag vill återupprepa:

Att förlåta är inte detsamma som att säga att det som gjordes eller sades var okey.
Att förlåta innebär att man, istället för att ödsla mer energi på händelsen, går vidare med sitt liv och använder energin till någonting kreativt.

Kram, vi jobbar vidare, vi är inte mer än människor

//Hellas

Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/

[GunillaF]
2010-10-19, 13:49
#39

#38

Att förlåta är inte detsamma som att säga att det som gjordes eller sades var okey. Att förlåta innebär att man, istället för att ödsla mer energi på händelsen, går vidare med sitt liv och använder energin till någonting kreativt.

Det var precis det jag kom ihåg igår. Skrev om det i någon annan tråd nu på morgonen.

Vi måste ta tillvara vår energi och använda den till något positivt.Kyss

Jane-Lyzell
2010-10-19, 15:49
#40

37

Jag kan inte klara ut eller lösa problemen åt dig. Om jag talar om för dig vad du skall göra, gör jag ingrepp i din fria vilja. Den dagen jag talar om för mitt medium vad han skall göra eller inte göra, den dagen är det slut med hans fria vilja. Hans framsteg blir lidande på det."

Så sant!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2010-12-30, 16:25
#41

Kyss

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2011-09-23, 15:34
#42

Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Jane-Lyzell
2011-09-24, 20:03
#43

Lyssna gärna på länkarna - det är silver birch Live så att säga!Flört

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Lightwarrior
2011-09-24, 20:11
#44

Tungan ute

Jane-Lyzell
2012-09-12, 13:03
#45

Flört

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Elpida
2012-09-13, 10:15
#46

Tack! Denna tråden hade jag missat!Kyss Tål att läsas, många gånger!

"Du har alltid två val"

Medarbetare på Spiritualism iFokus

[Ambrosia]
2012-12-13, 21:18
#47

Tack för en jätte bra introduktion av Lagen/Lagarna. Jag har köpt och fått hem Silver Birch bok Budskap från Silver Birch nu. Har precis börjat läsa den. Ska bli intressant att lära mig mer om dessa Lagar.

Vänlig hälsning

från Lisa Glad

Jane-Lyzell
2012-12-13, 21:21
#48

47 Om det är den svenska upplagan - så kan jag inte rekomendera den- den är alldelses för mycket kristet vinklat - silver Birsh var en Nordamerikansk indian som hadde urbefolknings tro på den stora Anden- så läs den med en nypa salt om det är den!

Hoppas du köpt dom engelska!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

[Ambrosia]
2012-12-13, 21:33
#49

48: Jaha ojda vad tråkigt. Jag har köpt den svenska upplagan. Vad synd. Men tack så mycket för att du berättade det. Då kanske jag får läsa denna och sen även köpa den engelska upplagan.

Vänlig hälsning

från Lisa Glad

Jane-Lyzell
2013-07-18, 01:08
#50

Denna tråden har du ju redan sett - vad jag kan se ambrosia

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

[Ambrosia]
2013-07-18, 01:34
#51

Jane: Japp, läste denna igen här om dagen. Men tack så jätte mycket för länken ändå.

Med vänlig hälsning från Lisa 🙂

TezzD
2013-07-18, 08:43
#52

Jag småläste lite här och där och jag måste sannerligen säga att jag definitivt ska sätta mig ikväll och läsa ordentligt!

Tack Jane så bra! 🌺

HjärtaRosalee
SajtVärd: Änglar -ifokus
Medarbetare: barn.ifokus. 

Jane-Lyzell
2013-07-18, 14:15
#53

Varsegoa🌺

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

Upp till toppen