Spiritualism

Svenska & Nordiska spiritualismens Rötter!

2011-11-23 13:45 #0 av: Jane-Lyzell

Den Kristna missioneringen gjorde på ett brutalt och hänsynslöst sätt slut på de Lappska nåjdernas verksamhet. Deras med symboliska tecken försedda trummor hopsamlades och brändes i stora bål. Och kyrkan väjde inte för att så sent som under 1600-talets sista år även låta den Nåjd, som höll fast vid samekulturens uråldriga bruk. Fick lov att bestiga bålet i sällskap med sin trumma!

I Vår Svenska Spiritualisms härstamning sträcker sig lånt tillbaka före kristendomen kom till vårat land och Oden var den Gudom som vi förlitade våran existens på. Och mycket av vad man trodde på på den tiden har många beröringspunkter med vår moderna spiritualism. Våra förfäder var övertygade om, att vi som själar fanns till innan vi föddes hit till jorden. Men också att vi hade en Gudomlig ande som utgick direkt ifrån Oden. Vi hade också alla skyddsande, en ”fylgia”, som följde oss genom hela livet och som i våra drömmar varnade för faror och som påverkade oss genom vårt samvete. Våra förfäder hade en positivt förhållande till sina avlidna och viste att inte sörja den döde allt för starkt eller ihållande, då detta kunde hämna hans glädje i livet efter detta.

Den förkristna tidens medium, som ofta var kvinnor kallades” völvor ” och deras seans kallades ”sejd” Många berättelser om forntidens skickliga spåkvinnor finns bevarade. I Erik Rödes saga från 900-talet har vi ett förnämligt seansprotokoll. Mediet heter” Torborg Lillvölva”, vars äldre systrar också var medier, och hennes dräkt är ingående beskriven; Hon sitter på en hög ”sejdhjäll” och faller i en lätt trans när man sjunger ”galdrar” för henne. Dessa sånger skulle framföras i hög galande stämma och vägleda hennes hjälpandar som kallades ”vårdar” och som ofta uppträdde i djurskepnad s k ”djurhamn”. Förutom allmänt hållna seansbudskap om kommande ofärd och godår ger hon också var och en av det närvarande personliga råd och förutsägelser.

 

Den spiritualism som utövades av det nordiska folken under förkristen tid, hade säkerligen en viss släktskap med den form av shamanism, som ända fram till 1600-talet slut var brukligt bland våra Samer. De Samiska medierna kallades för” nåjder” och deras säregna kultursånger för” joik”. I likhet med den shamanism, som ända in i vårt århundrade har praktiserats av nordasiatiska folk, hade ihållande trumceremonier en viktig betydelse för det djupa Transtillstånd som resulterade i att nåjden blev liggande till synes livlös i flera timmar. När han omsider vaknade till fullt medvetande, hade denna ”ut – ur – kroppen- upplevelse” antingen gett honom möjlighet att besöka och utforska främmande platser, eller träda i förbindelse med de andar som alla naturens varelser och överhuvudtaget alla saker och ting, enligt denna tro, är besjälade av. Denna form av Shamanism är förutom förutsägelser och magi i hög grad inriktad på healingverksamhet för både människor, djur, och natur.

 

Den Kristna missioneringen gjorde på ett brutalt och hänsynslöst sätt slut på de Lappska nåjdernas verksamhet. Deras med symboliska tecken försedda trummor hopsamlades och brändes i stora bål. Och kyrkan väjde inte för att så sent som under 1600-talets sista år även låta den Nåjd, som höll fast vid samekulturens uråldriga bruk. Fick lov att bestiga bålet i sällskap med sin trumma!

 

Den Katolska kristendomen, som fr o m 1000-talet successivt satte sin prägel på nordbornas andliga föreställnings värld, hade genom sina traditioner av heliga mysterier, uppenbarelser och religiös extas en i grunden positiv inställning till både transtillstånd och andliga budskap. Dess på helgongestalter och gudomliga budbärare rika religiösa persongalleri, gjorde katolicismen vida mer skickad att förstå spiritualistiska företeelser än protestantismen senare skulle visa sig. Innan kristendomens införande kunde våra förfäder känna glädje och omtankens trygghet i mediala medelanden från sina avlidna släcktingar, den svenska protestantiska kyrkans psykningar har fått många kristna att uppleva detta som något kusligt och negativt .För enligt kyrkans läror ska vi” sova” till uppståndelsens morgon, då Kristus ska döma oss till ettdera evig salighet eller evig pina. Därför har kyrkan förlagt all aktivitet från det” döda” som ett tecken på att de tack vare begångna ogärningar ” inte får ro i sin grav”.

 

När nu den kristna kyrkan intagit denna negativa inställning till ett spontant och naturligt umgänge mellan våra två livsplan, är det förståligt att det bland människor skapats en osund rädsla för de jordiska kvarlevorna av våra döda.

 

Många var dåtidens knep och ceremonier som innan begravniantrepenörernas tid tillämpades för att den döda inte skulle” gå igen.”. Man stack nålar i den dödes kropp för att stålet skulle” binda” honom vid jorden. Man bar i vissa gårdar ut den döde genom en särskild ”likport”, som sedan omedelbart täpptes igen, eftersom man trodde att en gengångare var beroende att komma in genom samma dörr som använts ”när han gått ut”. Kyrkans psykning har varit mycket effektiv, rädslan för ”spöken” är hos de flesta människor ännu mycket stor .Kyrkans argument för att man inte bör ”tala med dom döda” eller” störa deras frid” anförs från både stats- och frikyrkor de bibelställen där gamla testamentets egna medier ”profeterna” , yttrar sig avogt mot de kolleger som påstås inte representera Herren.

 

På detta sätt har kyrkan alltid försökt att motarbeta och misstänkliggöra spiritualistiska fenomen och spiritualistisk verksamhet. Även om det naturligtvis alltid funnits enstaka präster som både själv varit mediala och väl har förstått sanningen i det spiritualistiska budskapet.

 

En kategori av mediala mänskliga välgörare, som ofta varit utsatta för prästerskapets ogillande, har varit våra s k kloka gubbar och gummor. Naturbotarnas traditioner går med säkerhet tillbaka till förkristen tid. Ända in på 1900-talet har det på vår landsbygd och i det djupa skogarna bevarats en kvarleva av den shamanism som våra hällristningar vittnar om. Kännedom om sjukdomar och botande örtkurer kombinerades här med olika slag av mediumskap och god psykologisk blick för mänskliga problem. Naturbotarna anlitades i första hand för att bota sjukdomar hos mänskor och djur, och det var ända in i vårt århundrade den enda läkar hjälp som fattigt folk från landsbygden hade att tillgå.

 

Dessa kloka gummor och gubbar skicklighet i klärvoajans och psykometri förbryllade ofta patienterna och det hände inte sällan, att den kloke talade om den besökandes ärende innan detta hade hunnits framföras. Kunde den sjuke inte själv infinna sig hos den kloke, ville denne ofta känna på ett klädesplagg som använts av den sjuke, varefter han ställde diagnos och ordinerade bot. Många av dessa kloka, som i gångna tider funnits överallt i vårat land, kombinerade sin läkeverksamhet med utövande av healing. En speciell kategori utgjorde de som kunde” stämma blod”,

 

Men de klokas mediumitet togs också i anspråk för att återfinna bortsprungna husdjur och för att spåra och återfå stulna ägodelar. Deras verksamhet bland behövande människor i fattiga och hårda tider kan nog inte värderas. I synnerhet som de ofta fick praktisera sina förmåga under hot från kyrkan, som påstod att de hade förbindelse med djävulen,(häxprossesen) och från överheten som på uppdrag från en växande läkar kår kände sin praktik hotad av naturbotarnas verksamhet. Vi kan alltså konstatera, att det ute i vårt land i alla tider praktiserats en spiritualism som varit människor till stor hjälp och nytta.

 

De två första eller Världs kändaste omskrivna medium är som redan nämnts Emanuel Swedenborg men också Heliga Birgitta ,som var en from katolik och fanatisk renlevnadsmänniska ,som försökte genom sin mediumitet skrämma och påverka människor att rätta sig efter henne och hennes uppenbarelser/syner.

 

Medan Swedenborg, ,endast berättade vad han ser och upplever utan att förse det med hotelser och påtryckningar. En av Swedenborgs mest berömda fjärrsyner var då Stockholm eldhärjades. Både Birgitta och Swedenborg kom ifrån rika ansedda släkter. Men om man på den tiden runt slutet 17oo början 18oo talet råkade vara en fattig torparflicka med medialbegåvning, som i fallet med ”Predikar – Lena” blev man anklagad för att ljuga och sprida osanningar Av rädsla för hennes uppenbarelser och predikar skaror som lyssnade, blev hon arresterad och inspärrad på Vadstena hospital i en mörk cell. Och satt fastkedjad där i över 19 år.

 

På 1700-talet dök våra andeskådare upp och intreserade den kungliga svären som var rena fysiska seanser direkt på kyrkogårdarna(du kan läsa mer om dem i länken ) Man åter uppväckte de döda!

  

Under slutet av 1700-talet upplevde vår kungliga huvudstad ett yrkesmedium vars träffsäkra förutsägelser diskuterades både i kungahuset och ibland adel och ämbetsmannakår. Det var den ryktbara mamsell Arfvidsson som gav privatseanser i ett litet hus vid Eriksberg på norrmalm. Till det inledande momentet hörde avnjutande av den nya sällskapsdrycken kaffe, varefter mamsell tolkade bottensatsens mönsterbildningar och som kallades att” spå i sump ”

 

Även om många av upplysningstidens intellektuella yttrade sig mycket nedsättande om denna” kaffe-pytissa” förstår vi av samtida vittnesmål, att hon var ett mycket skickligt medium och att kaffecermonin snarare tillhörde seansens psykologiska och trivsamma utanverk.

 

Gustav III besökte henne minst en gång. Hon lär ha varnat honom för de män som ingick i sammansvärjningen mot honom. Kungens bror, sedermera Karl XIII, var mycket intresserad av allt som hade med mystik arr göra och gästade ofta mamsellen. Tack vare det kungliga föredömet blev det högsta mode bland Stockholms aristokrati att konsultera mamsell Arfvidsson inför viktiga avgöranden. Eftersom det i dessa kretsar skrevs mycket brev, varav många är bevarade, vet vi hur hennes spådomar inverkade både på officiella utnämningar och vid Stockholms societetens val av partner till giftemålshugade söner och döttrar.

 

Denna högkonjunktur, som mamsell Arfvidssons verksamhet och det gustavianska kungahusets ofta kritiklösa intresse för allt mystiskt skapade, bredde tyvärr också vägen för en mängd charlataner som bidrog till det dåliga rykte som medial verksamhet bland många fortfarande har. Och här berör vi det som, kanske är denna rörelses största och mest svårlösta problem. En odiskutabel sanning, förmedlad med ansvar och omdöme till människors hjälp och vägledning. Förekommer sida vid sida med skickligt genomfört lurendrejeri, som både kan skada och vilseleda godtrogna människor. Detta är spiritualismens eviga problem och som troget följt i hälarna även på den moderna rörelsen.

 

Anton Johansson var dåtidens kände siare, han var en enkel fiskare Som var bosatt i norska finnmarken, Hans profetior omfattade tiden1914-1953. Och han har vid sidan bredvid Nostradamus intagit platsen som alla tiders mest

Bemärkta siare(1929). Anton Johansson hade sin första stora syn 1907, då han under några timmars siande såg och levde sig in i det stora annalkande världskriget, åtföljt av svårartade sjukdomar och fruktansvärd hungersnöd samt därpå följande stora

Revolutioner, våldsamma vulkanutbrott, ödeläggande flodvågor och förödande krig in i år 1953,som är slutåret för hans profetiors räckvidd. Efter denna syn hade Anton Johansson

Med längre eller kortare mellanrum, flera uppenbarelser, vilka delvis upprepade och Bekräftade hans första syn, samt varslade om andra mera fristående tilldragelser.

 

I den analys av hans förutsägelser sägs att ett förvånansvärt stort antal gått i fullständig uppfyllelse, beaktansvärt vid konstaterande härav är att han fick en stor del av sina profetior publicerade redan före krigets utbrott, nämligen under vintern 1913-1914, och att världskriget skulle börja sju år efter hans 1907 havda syn, vilket ,som vi alla vet slog in. Även förutsade han t. o. m. årtal och månad för krigets upphörande, både på östra och västra fronterna, vilket även på pricken slog in. Vidare ha ett stort antal av hans andra förutsägelser slagit in. Men analysen säger också att i många fall synes hans minne i ett och anat ha svikit honom, vilket ej är att undra på, då det i visionen ingingo ett överväldigande stort antal händelser, vilket han upplevde under endast några få timmar samt därtill blevo upptecknade hela sju år efter att han haft dem. Även kunde ju synerna ha varit påverkade av hans undermedvetna själsliv, såsom ju ofta helt naturligt kan vara fallet. Men det som av Anton Johanssons visioner redan blivit bekräftat, tillmättes emellertid stor betydelse, och han anses som sannolikt, att man kan vänta sig, att av återstoden ännu en stor del skall gå i uppfyllelse.(vilket jag, Jane Lyzell förnärvarande inte har material som kan verifiera, men hoppas att finna).

Hela Svenska folkets Saida –Är en annan av sveriges benämdvärda siare Saida Andersson blev 75 jordiska, år Och gick över den 14 nov 1998.

Hon förutsåg inte bara sin egen övergång, utan även hennes

3 söners. Hennes siar förmågor, och som hon själv

utryckte det, ”se saker” som man också kan benämna som klärvoajanta förmågor gjorde henne rikskänd. Saida såg

och berättade korthugget, hon höll alltid fast vid sin uppfattning. Hon hjälpte allmänheten , polisen, försäkringsbolag. Hittade bortsprungna djur ,även människor och borttappade saker, 1988 belönades hon med en guldmedalj av svenska jägarförbundet för hjälpen att finna så många bortsprungna jakthundar. Hon hade egen spalt i tidningen Hemmets Sjournal.

Hon spådde Ingvar Carlsson i tv 1988 och förutsåg en stor jordbävnings katastrof i USA, den kom i San Fransisco i oktober 1989. I en lokalteve förutsåg hon också hur Ian Wachtmeister och ny demokrati skulle dansa in i riksdagen.

I början av 1990-talet testades en rad synska personer i norsk-tv. Saida hade rätt flest gånger, drygt 80 %.

 

Våra föreningar som anammat spiritualismen vilket vårt äldsta bildades 1904 och är Sällskapet Saningsökarna som från början hette Frenologiska Sällskapet och bildades på östermalm i Stockholm. Sedan finns SSF(stockholms spiritualistiska förening) och sända grenades de ut till så gott som en förening i nästan varje stad .Ett par av de äldsta spiritualistiska kursgårdar är  som bekant Ramsbergsgården ,som varit verksam spiritualistisk kursgård sen 1969 och är fortfarande verksamt som det.

Om du vill läsa mer om sveriges spiritualistiska Historia så läs i länken här; http://www.ramsbergsgarden.se/sv.%20moderna%20spiritualistiska%20historia.pdf 

(C) Ramsbergsgården& tidningen Lyztran

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-11-23 18:45 #1 av: [Ravenna]

"Den förkristna tidens medium, som ofta var kvinnor kallades” völvor ” och deras seans kallades ”sejd”"

Nej, detta stämmer inte alls. Det finns inget som säger att seans och sejd skulle vara samma sak. Eller att ett medium är samma sak som en völva.Min hemsida Katten & Kvasten - helande, häxkonst, tarot


Anmäl
2011-11-23 19:07 #2 av: Jane-Lyzell

1 Har jag aldrig påstått heller Ravenna - du får nog läsa igen + att det är skrivet ur spritiualistiskt ursprung och  rötter!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-11-23 21:48 #3 av: [Ravenna]

Nu hänger jag inte med. För visst skrev du väl:

"Den förkristna tidens medium, som ofta var kvinnor kallades” völvor ” och deras seans kallades ”sejd”"

?

Min hemsida Katten & Kvasten - helande, häxkonst, tarot


Anmäl
2011-11-23 22:00 #4 av: Jane-Lyzell

3 Vart vill du komma Raverna - völverna är våra transmedium sen förr!

vår tolkning utifrån spiritualismen!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-11-24 00:12 #5 av: [Lady-Oona]

Nya ord....jag agerar både ock och det är skillnad i tekniken men själva grunden är densamma...att gå i trance och få kontakt över gränserna med andarna...

Men det finns skillnader i vad en völva sysslade med och varför hon gick i trance och vad ett "modernt" trancmedium gör idag.

 

kram på er därute...

 

 

Anmäl
2011-11-24 00:13 #6 av: Jane-Lyzell

5 exakt kan bara hålla med:-)

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-11-24 12:13 #7 av: suddis

Knyter an till vad Ravenna tog upp.

Den förkristna tidens medium, som ofta var kvinnor kallades” völvor ” och deras seans kallades ”sejd”  Tragiskt när man utgår ifrån sina egna tolkningar av äldre källor när man ändrar namn för att passa in i en nyare modern tolkning.På detta sätt får man en skev/felaktig bild av ursprunget den verkliga berättelsen.

Anmäl
2011-11-24 12:29 #8 av: chik

Jag trodde Detta var Nordisk

 

Lena.P är jag i verkliga livet.

Anmäl
2011-11-24 12:41 #9 av: Jane-Lyzell

7 ursh vad jag tycker det är synd ni ska klaga !Om ni inte gillar det läs inte! Rynkar på näsan

våra dåtidens gamla völver och nåjder var mediala därav tolkning som medium - inget konstigt med det!!!!!!

Du läser ur ett spiritualistisk sätt att tolka dåtiden - finns fler tolkningar beroende på vad du ser som dina rötter!Flört

Hur vet du eller ravena att de inte var medium!???

Här har jag skrivit en artickel och ni kritiserar hur den tolkas- !?

Käns så där faktiskt och inte alls så kärleksfullt! Känns som ni vill hitta fel! har jag rätt eller fel!?

 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-11-24 12:47 #10 av: Jane-Lyzell

8 Vad???

jag har skrivit se rubrik

Svenska & Nordiska spiritualismens Rötter!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-11-24 13:00 #11 av: chik

Hitta Fel!! kan så vara. Nordiska Spiritualismen.

Kan det vara så att jag läser fel??

Men det känns det är lite samiskt i Artikeln..

O i min värd så är dom inte med i det Spiritualismen..Men"" Jag kan ju ha fel även där...

lena.

Lena.P är jag i verkliga livet.

Anmäl
2011-11-24 14:32 #13 av: Jane-Lyzell

11 det är både och- det är det som är nordiskt!

12 Vad bra då Glad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-11-24 15:42 #14 av: [Lady-Oona]

#7 skulle vara intressant med en referens till det du skriver så att vi inte får en skev inställning till ämnet. Om du har andra källor så är jag väldigt intresserad att veta vilka så jag kan läsa vidare själv.

 

 

 

Anmäl
2011-11-24 20:28 #15 av: Hellas

Toppenbra artikel Gullan Kyss

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-11-25 14:19 #16 av: Jane-Lyzell

TackKyss

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-11-25 18:35 #17 av: Hellas

Nu har vi ju som tur är både en tvättäkta Völva och några Medium i Modereringsgänget så jag kän ner mig ganska trygg i att artikeln inte är lösryckt.

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-11-25 22:34 #18 av: [Lady-Oona]

Nej Hellas det är den inte....men om man vill så tolkar man in precis vad man vill i en text, vilket kan vara intressant men inte alltid så givande.

Jag tycker även att den som har en annan åsikt bör hänvisa till de källorna så att vi får mer information och kan lära mera.

Inget ont de som skriver är bara så förbaskat nyfiken.

 

 

 

Anmäl
2011-11-25 22:46 #19 av: Hellas

#18 Visst blir man nyfiken, det är så mycket man kan lära sig och visst är det en ganska skön känsla att ibland få omvärdera det man sedan tidigare tagit in som kunskap.

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-11-27 22:13 #20 av: Jane-Lyzell

Det är ju bra mina articklar rör om:-)))

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-12-08 00:20 #21 av: Tuva-Lena

Verkligen en intressant artikel Jane! Nästan så man lever sig in i det du skriver. Jättebra skrivet! Glad Just detta du berättar om kristendomens framfart, den som skall komma med kärlekens budskap..

Visste ni förresten, att naturguden Pan - i den grekiska mytologin, ni vet han som spelar panflöjt..? Densamme omvandlade de härskande kristna till.. ja just det: Fan. Vad som helst för att skrämma bort människor från naturreligionerna.

När jag gick häxkurs så beskrevs völvorna som guden Odens kvinnliga krigararmé, tillika älskarinnor.. Tyst

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl
2011-12-08 12:40 #22 av: Jane-Lyzell

21 Tack Glad intresant det där med Pan- tänk vad människor kan omvandla för att skapa makt!!!

Tacka vet jag OdenSkrattande och hans valkyrior Pst de har föresten varit här på gården en gång (andligen) både Oden(votan) och hans valkyriorFlört

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-12-08 16:37 #23 av: [sacredspirits]

Vad är detta för löjl,det är knappast någon nån om helst relevans i vad artikeln beskiver vadå forn nordisk och urkraft jag baxnar Förvånad En dålig artikel och mina ögon gråter . Jo tjena ni är völvor helt plötsligt,,,,gruff sur Spiritualismen den är som den  är TRÅNGSYNT DET ÄR SPRITUALISM  .nu åker jag ur medialt igen med mina åsikter tjohooo Jane .HA HA  TRÖTT PÅ DIG OCH JAG MENAR DET.....BURRRRRotäck

Anmäl
2011-12-08 19:52 #25 av: Hellas

#24 dandamimm:
Dela gärna med dig om dina erfarenheter, som vi skriver lite längre upp så är det väldigt intressant att kunna få möjlighet att omvärdera sin uppfattning.

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-12-08 23:07 #26 av: Hellas

#23skrivet av sacredspirits,
Nej du åker inte ut från "Spiritualism iFokus" och självklart får ditt inlägg även stå kvar.

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-12-09 00:51 #27 av: Jane-Lyzell

Tråden handlar om!

Svenska & Nordiska spiritualismens Rötter!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-12-09 05:13 #28 av: [sacredspirits]

# 26 Förvånad Trodde den islkan skulle modereras bort men glad att min bitterhet med ilskna stavfel får stå kvar det vittnar bara om hur jag känner inför det här Flört

# 27 Okey då går vi tillbaka in på Topic om vi nu verkligen hamnade OT i tråden Flört

Nåväl ni här inne gillar diskussioner låt oss föra en sån ordentligt så jag förstår er och jag ska försöka hålla mitt temperament nere men dessa ämnen går jag igång på men ska försöka hålla fingrarna i styr så det blir läsbart utan brrr och grrr,uch jag känner ilskan krypa upp i mig för nu har jag funderingar och snälla ni red ut dom tankarna Skrikandes

Först av allt är jag den som inte vill bli kallad medium,lever efter Shamanismen som ni vet och  ingår inte alls i kategorin spiritualism vilken jag tidigare påpekat surt är trångsynt i mina ögon # 23.Trots den rena klara kommunikation jag har med andevärlden vill jag inte placeras i facket medium det för mig känns bara förnedrande med tanke på hur smutskastat detta ord har blivit på senare år.

Däremot kan jag aldrig kalla mig en tvättäkta Shaman eftersom jag inte är infödd i den kulturen men stolt över att leva 100 % efter den Shamanska filosofin sedan 21 år tillbaka .Jag utgår från att den ni kallar tvättäkta Völva är infödd och uppfostrad i den kulturen.

Att blanda ihop spiritualism med Shamanism går inte ihop i min värld,min med flera.Ni pratar om urkraft en visdom som funnits i generationer hos ursprungsfolk men samtidigt motarbetar ni mycket inom den tron och kunskapen

På den tiden jag var sajtvärd på medialt hänvisades jag i en personaltråd till sajten Druid och Shaman för det passade inte in på dåvarande medialt men nu plötsligt för ni in denna kunskap och tro på sajten vilket förvirrar många.

Samtidigt som det motarbetas från spiritualister  kunskapen om den mörka sidan som är en stor del i Shamanens uppgift så vill ni föra in denna kunskap om ursprungstro från Samer som alltid trott och tror på den demoniska värld som kan ansätta en människa.

Det bir en form av hopkok,man tar lite här och där och gör om den ursprungstro som funnits i generationer genom att blanda ihop den med tex spiritualism det för mig blir en form av det stora smörgåsbordet new age som så många har en dolk i ryggen till.

Antingen tror man på urpsunget i sin helhet eller inte alls.I en diskussion på Illuminati deltar ett par stycken av er från spirituellt och i den tråden framgår tydligt att det saknas kunskap om den äkta urkraften.Det går inte att både ha kakan och äta den,man kan inte ha ena foten inne och den andra utanför.Antingen lever man ut sin urprungstro eller inte alls,en mix av ditten och datten blir bara förvirrande.Länk till Illuminatis tråd och motarbetandet av urkraft och ursprungstro för den som orkar läsa hela tråden.http://illuminati.ifokus.se/discussions/4ebfcca988f4722a1a00c54c-osho-ted-gardestad#discussions-1

Red ut mina tankar om vart ni står inom den spiritualistiska grenen eller den gammla nordiska urkraften och tron ?

Se där ja det gick att hålla sig på mattan utan att explodera,klapp på axeln men det är med nöd och näppe för detta ämnet vurmar jag starkt för och vill se det i sin rätta natur.

Anmäl
2011-12-09 09:32 #29 av: Tuva-Lena

#28 I betydelsen att man inom spritualismen kan få kontakt med andar så finns väl ändå en viss likhet med schamanismen..? Att själva filosofierna däremot skiljer sig ljusår ifrån varandra är en annan femma.. Och visst kan man få uppfattningen när man läser texten, att det handlar om samma sak, men visst kan man påtala det utan att vara otrevlig mot författaren? Det ligger ett enormt arbete bakom att skriva en artikel..

Jag förstår din upprördhet också, när man brinner för något som i ditt fall, men låt inte elden sprida sig så att den blir okontrollerbar bara.. Glad

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl
2011-12-09 09:47 #30 av: Hellas

#28 Var vänlig och håll dig till ämnet, artikeln handlar huvudsakligen om "Svenska & Nordiska spiritualismens Rötter!"

Dessutom, att lägga in en länk som leder till en diskussion där många personer inte tycker att Psykiskt sjuka människor är besatta av Demoner + att öppet påstå att en namngiven person som tagit livet av sig förmodligen inte gått vidare in i ljuset känns verkligen inte som en del i den Spiritualistiska historien.
Om DU nu tycker att ovanstående är ok får Du diskutera det i en egen tråd någonstans, kanske på ditt egna forum jag ser att du startat upp.

Du skriver även:

# 26 Förvånad Trodde den islkan skulle modereras bort men glad att min bitterhet med ilskna stavfel får stå kvar det vittnar bara om hur jag känner inför det här Flört

Svar. Nejdå, vi låter den vara kvar.

***Det jag dock vill bemöta är dettta:

Nåväl ni här inne gillar diskussioner låt oss föra en sån ordentligt så jag förstår er och jag ska försöka hålla mitt temperament nere men dessa ämnen går jag igång på men ska försöka hålla fingrarna i styr så det blir läsbart utan brrr och grrr,uch jag känner ilskan krypa upp i mig för nu har jag funderingar och snälla ni red ut dom tankarna

Svar. Alla kan inte tycka som Du själv men försök att inte bli så arg för det.

 

 

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-12-09 09:58 #31 av: Hellas

Jag tycker det är otroligt intressant, historiskt sett, hur människor genom tiderna förflyttat sig och fört med sig sina traditioner till nya platser.

Man kan se hur traditioner sedan har blandats med varandra så visst finns det kopplingar.

Visst hade dåtidens Häxor, Völvor kontakt med Andevärlden, på samma sätt som våra Medium idag har.
Metoderna har dock varierat för hur man har gjort sina resor och det är dessa som jag själv skulle vilja lära mig mer om.

Men jag tror att om alla Kulturer skalar av alla ritualer och metoder och man endast tittar på slutresultatet eller slutmålet så står man på samma ruta.

Titel på de metoder som används visar bara på vilken typ av ritual som utnyttjas men frågan är om inte slutresultatet är desamma?

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-12-10 14:37 #33 av: Jane-Lyzell

Lycka till - ja alla är inte lika och går olika vägarGlad angående artickeln har du rätt tycka vad du vill och jag med flera har rätt tycka vad vi vill!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-12-12 18:44 #34 av: Jane-Lyzell

Tänk att en artickel kan uppröra så mycket - JössesFörvånad

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2011-12-12 18:56 #35 av: Hellas

Det är bra att grytor rörs om!

Jag är dock säker på att om artikeln skulle vara helt uppåt väggarna ur ett Häx och Völv perspektiv så hade Lady Oona redan agerat.
Hur det än är så har Oona en fot i varje värld.

Jag tycker det är väldigt spännande att finna likheter bland olika metoder och hitta de gemensamma nämnarna.

 

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-12-12 19:49 #36 av: Hellas

#23skrivet av sacredspirits:

Såg inte din kommentar tidigare:

Du skrev; "Jo tjena ni är völvor helt plötsligt,,,,gruff"

Svar: Njaaa, Det är Lady Oona som är Völva inte vi andra.

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2011-12-12 22:31 #37 av: [Lady-Oona]

Nu har jag lusläst artikeln för andra gången och historiskt innehåller den inte ETT ENDA FEL.....till att börja med.

Det står inledningsvis "mycket av det man trodde på de tiden har många beröringspunkter med vår moderna spiritualism".....beröringspunkter betyder att det ena är en sak och det andra är en annan sak men det finns just beröringspunkter och det är det/dessa som Jane Lyzell förnämligt skrivit om.

Jag är själv både utbildat spiritualistisk medium och tränad völva enligt fornnordisk sed. Jag är även utbildad och tränad Prästinna inom den Wiccanska seden och Healer med hjälp av lätt trance där Makterna inspirera mig under mitt utövande.

Jag själv använder mig av Staven, trumman, andningen, dansen, trance, galdrar, sång, örter, mantran mm och jag både känner och vet släktskapet mellan olika tekniker, tro och andligt utövande och det har Jane Lyzell visat genom att skriva i 3:dje stycker..." hade säkerligen en viss släktskap med den form av shamanis som var brukligt bland nordiska samer....och därmed påpekat ytterligera beröringspunkter, vilket jag bekräftar genom mina egna studier, resor jag gjort och möten med andliga personligheter i ämnet jag träffat samt min egen träning OCH utövande, (vilket en del började redan på 60-talet.)

Mycket av det som står i Jane Lyzells artiklen är ren Historia som var och en kan söka själv både i böcker på biblioteket och på nätet. NATURLIGTIVS finns det flera TEORIER och olika FORSKARES åsikter....det är alltid så när flera grupper/personer söker rötter och källor till gammal kunskap och det finns inga fullständiga urkunder kvar  men det finns det inte i något från vår fortid då nedtecknandet inte var självklarheter eller ens möjlig så som vi kan göra idag med papper och penna. Så diskussionen ligger inte på rätt/fel planet, för det vet INGEN, utan det handlar om forskning och tro i utövandet och dess resultat!

Så därför är det både intressant och spännande att få veta vilka källor som använts av alla de som anser att artikeln är felaktig och inte stämmer??

Det är väl i alla fall respektfull och det visar också att beklagaren har läst lite själv och har ett genuint intresse och inte inte bara gillar att beklaga sig och protestera, en sådan person tas tyvärr inte på allvar utan anses i många fall vara ointressant och okunning när h*n inte ens kan bemöda sig att visa på sin egen åsikt tydligare och källan till  som åsikten är baserad på.

En annan sak som också slog mig när jag läser inläggen är att de som anser att Jane Lyzells artikel innehåller felaktigheter har förmodligen väldigt lite eller ingen kunskap alls om just spiritualismen som ÄR artikels grundutbud, för om man vore insatt i dess filosofi, moderna historia, teori och praktik av mediumskap, andenmeningen i det spriritualsitiska tänkandet så skulle läsaren inte ens komma på frågan att ifrågasätta, utan man hade förmodligen sett beröringspunkterna hur enkelt som helst och läst vidare.

Stycket om Naturbotarna är väldigt intressant och det är bara att läsa litteratur av Ebbe Schön (mycket lättläst och underhållande i många fall) för att då inse att det finns otroligt många likheter med fornnordisk "shamanism" i kvarlevorna av denna konstart om sot och bot ända fram till vår tid. Men då gäller det att studera lite.

Så jag hävdar att artikeln är helt korrekt återgiven av idogt studerade av olika trossystem, utövande och former av andlighet som fanns och finns i vårt land....det finns otaliga BERÖRINGSPUNKTER och ser men inte dem då har man förmodligen inte läst på tillräckligt i de ämen man ha åsikter om....och vill man veta mer så gäller det väl att ta en titt på de olika inriktningarn som tas upp i artikeln för att över huvud taget kunna bilda sig en åsikt om det finns ett samband och beröringspunkter mellan:

Shamanism, fornnordisk sed, botarkonst, samisk tro, folktro....dess utövning och vilka utövarna var....contra modern spiritualism....annars är dialogen endast en halv dialog och fullständigt missvisande och  totalt ointressant ur ett givande perspektiv.

Jane Lyzells artikel kanske inte korrekt återgiven i deltalj....men det är en omöjlighet då det inte finns korrekta urkunder kvar och de som hävdar att den är fel ska väl ändå kunna presentera sina källor?????? i så fall, det är berikar ju bara.

Lady Oona, sejdkona och spriritualiskt medium och lite till...och det kan inte ifrågasättas då ingen utav läsarna har gått i mina skor/mockasiner....

 

 

 

 

Anmäl
2011-12-13 13:48 #38 av: Jane-Lyzell

37 Härligt Oona tack för din studie av min artickel!Kyss

som sagt det är beröringspunkter som visas ur ett historiskt perspketiv av våra andliga och mediala rötterOskyldig

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.