Spiritualism

Medium Carl Söderling- Verkade i 50 år som medium.

2010-09-05 20:26 #0 av: Jane-Lyzell

När 75 års dagen närmade sig stod det klart för hans närmaste vänner, att det var mycket osäkert om han skulle överleva den. Till en god vän sa han också ett par dagar dessförinnan, att han visste, att han skulle få fira den på andra sidan. Och så skedde även.

 

Medium Carl Söderling

(Denna artikel ingår i Tidningen Lyztrans serie om Sveriges spiritualistiska medium.)

 

Carl Söderling

 

 

Den 10 april 1948 avslutade Carl Söderling, en märkesman inom svensk spiritualism, sin jordiska bana. Under närmare ett halvt sekel verkade han som medium och ledare inom den rörelse, åt vilken han kom att viga sitt liv, en rörelse som står och kommer att stå i stor tacksamhetsskuld till honom.

 

Carl Söderling föddes den 11 april 1873 i Kolbäcks socken, Västmanlands län. Fadern var styrman och tillbringade mesta tid borta från hemmet. Modern gick bort då sonen endast var i två års- åldern . Fadern gifte om sig, men det var fattigt i hemmet, och förhållandena i uppväxttiden var mycket svåra.

 

Då fadern avlider ett tiotal år senare, omhändertas den unge Carls uppfostran av sjökaptenen J.E Beskow, befälhavare på en båt på traden i Sverige - Tyskland. Carl fick följa med på flera resor och göra rätt för sig som skeppspojke. Senare kom han till Stockholm, där han fick anställning som kontorist i en rörledningsfirma, ägd av en bror till kapten Beskow. Den platsen behöll han i många år.

 

Redan som yngling drogs han till det religiösa livet. Efter konfirmationen gick han in i frälsningsarmén, men fan sig inte fullt tillrätta. Han anslöt sig då med stor entusiasm till nykterhetsrörelsen, höll föredrag, deklamerade och bidrog till underhållningen vid mötena. Han hade ordet i sin makt och gladdes åt att ha en åhörarskara, att styra och ställa.

 

År 1899 gifte han sig. Hans Hustru Elna delade Hans ideella och religiösa intressen, och med sitt praktiska sinne blev hon honom till stor hjälp samt en värdefull tillgång i den verksamhet, som snart skulle öppna sig för honom. Spiritistiska Litteratur-föreningen hade vid denna tidpunkt funnits i ett tjugotal år, och det fanns en hel del spiritister eller spiritualister i Stockholm. Någon större anslutning kunde man dock inte tala om. I Amerika var det annorlunda och där hade en svensk- amerikan, dr A. A Alexanderson kommit i kontakt med rörelsen. Sedan han återvänt till Sverige anordnade anordnade dr Alexanderson ett antal spiritualistiska föredrag i templarlokalen Tjärhovsgatan 14, till vilka allmänheten inbjöds.

 

En söndagskväll i december 1899 råkade Söderling och hans maka promenera förbi lokalen och såg affischen och gick in. Föredraget blev som en uppenbarelse för dom båda, och dom blev trogna besökare till följande möten. Snart hade dom vänner inom den spiritualistiska leden. Söderling erinrade sig en del gåtfulla händelser ifrån sin barndom, minnen som nästan försvunnit i glömskans hav. Säkerligen hade han alltid varit medial. Särskilt ett minne stod klart för honom: brodern Torwalds bortgång. Torwald gick över vid några få års ålder, då Carl ännu var barn. När doktorn kom och konstaterade dödsfallet, såg Carl brodern fullt tydligt i andlig skepnad och hörde honom säga: "Säg till doktorn att Torwald inte är död!" Troskyldigt vidarebefordrades denna hälsning, men det skulle han inte ha gjort. Resultatet blev stryk och förmaningar. Följden blev att han inte vågade relatera till dylika upplevelser i fortsättningen.

 

Slutligen inbjöds Söderlings till en seans. Mediet Fröken Augusta Jönsson, som talade i trans, men till förberedelserna hörde, att rummet fullkomligt mörklades. Sannolikt var inte deltagarna beredda på vad som skulle ske. Mediet "började pusta som en ångmaskin" och plötsligt hördes ett litet barn tala(*Fysiskt mediumskap*," artikel skrivarens tolkning") Men inte fans det något barn i rummet! Söderling och hans hustru visste knappt vad de skulle tro, det var inte långt ifrån att de lovade varandra att aldrig mer bevista en seans! Men så småningom vande de sig vid detta overkliga....

En önskan att själv bli medium uppstod hos Söderling, och utvecklingen kom mycket snabbt. En av hans första vänner inom spiritualismen, fabrikören Eskil Werner, berättar härom:

 

"En dag var jag och min hustru på besök i deras hem vid Folkungagatan. Vi ivrade mycket för spiritualismen, som vi ansåg som en sanning, vilket kunde leda till frälsning och broderskap, om den rätt fattades. Söderling anförtrodde mig då, att han önskade bli transmedium, att han själv försökt sätta sig i trans men inte lyckats.

Jag tog då hans båda händer i mina, hans hustru sjöng en religiös sång och jag bad att Gud måtte giva honom medial kraft och förmåga, samt att han skulle bli ett medel att föra vår sak framåt. Min bön blev omedelbart hörd.

 

Allt tycktes över förväntan. Han somnade in en liten stund, och medan jag höll hans händer gick han i djup trans. Genom honom framträdde och talade redan denna första gång höga intelligenser, vilka yttrade ord som sällan talas av människotunga. De gav oss sina namn, och orden präglades av djup religiös känsla, kärlek och förstånd. I början var vi blott några få deltagare vid de seanser, som familjen Söderling anordnade i hemmet. Men fler och fler sökte tillträde, och den lilla bostaden på ett rum och kök blev överfull av intresserade, varav blott ett fåtal kunde få sittplatser.

 

Det kom många underbara meddelanden genom honom, och många blev övertygade om att deras s. k döda, deras nära och kära, levde ett högre och renare liv i andevärlden. Många kom dit sorgtyngda och gick därifrån med jubel och glädje i sina hjärtan. Men grannarna klagade över att dom blev störda, och en ny lokal för möten måste sökas. Man fann en tillflyktsort, som dock var allt annat än idealisk, inom Maria församlings gamla fattighus, Hornsgatan 27, en lokal som stod tom innan huset revs. Den var ohygienisk, med tjocka stenväggar och små gluggar till fönster och liknade mer ett fängelse än en bostad för människor, som den dock varit en gång. Men när seanserna inletts glömde man bort omgivningen.

 

Bland dem som under denna tid ofta framträdde genom Söderling var många bemärkta författare och skalder. Topelius och Rydberg talade ofta i bunden form. Vilket senare resulterade i böcker skrivna som dikt och prosa, han skrev även artiklar och andliga böcker. Utan tvivel inspirerat av de andeväsen som meddelat sig igenom honom, fann han sig i stånd att skriva såväl poesi som prosa, ja, till och med dramatik, Under signaturen "Aries" medverkade han i olika landsortstidningar med uppsatser och dikter. En diktsamling "Isisslöja" utkom 1909.

 

Senare i en mycket enkel men lämplig lokal vid Ragvaldsgatan 1 inledde Söderling samarbete med dr Alexanderson. Seanser omväxlande med föredrag. Där härskade genomgående en god anda, och där firades högtidstunder som aldrig skulle glömmas. Särskilt högtidligt var julottor med seans, som anordnades av Söderling och hans maka, följd av julpredikan av dr Alexanderson.

 

Mary Karadja blev vi sekelskiftet ofta omtalad i pressen och gjorde mycket för att intressera de högre samhällsklasserna för spiritualismen. Hon inbjöd utländska medier till Stockholm, bl a. engelsmannen Vout Peters, och Söderling bereddes tillfälle att delta i en av hans seanser. Mary Karadja hade tidigare lärt känna Söderling, som vid ett möte i lokalen vid Ragvaldsgatan utantill föredragit hennes långa, inspirerade dikt "Mot Ljuset". Genom Peters fick Söderling en beskrivning på sin andliga ledare, Marcus, som under många år kom att stå Söderling bi i hans mediala arbete. Den närmsta vänkretsen känner väl till, att Marcus en gång skall ha innehaft en framstående kyrklig position i vårt land, något som icke jävas av de värdiga predikningar över skilda ämnen, vilka som regel inledde Söderlings seanser.

 

Under de första åren som medium behöll han sin anställning som kontorist, men sedan inledde han långa föredragsturnéer över hela landet. Han missionerade för spiritualismen, som han kallade "Andens Religion". Även till Danmark och Norge utsträcktes hans resor; särskilt Danmark blev han hjärtligt mottagen av meningsfränderna, som tillkämpat sig en betydligt säkrare ställning än i Sverige.

 

Det var något av en diktare, som efter tidens sed ville leva Bohemens sorgfria tillvaro, över Söderling, vid denna tidpunkt och måhända även senare. Han bekymrade sig föga för morgondagen; den ordnar sig alltid på ett eller anat sätt. Utan hustrun Elna, med sin förut omtalade praktisk läggning, som förstod att dryga ut de små inkomster genom rumsuthyrning m m, hade han säkerligen haft än större ekonomiska svårigheter. Ja , några inkomster att tala om blev det inte heller genom mediumskapet; där till bidrog han att var mycket obenägen att ta emot personlig ersättning för sina mediala tjänster. Vid seanser ställde man fram en kollektskål vid dörren, och vid mötets slut ombads de närvarande att skänka en slant till lokalhyran.

 

Strax före första världskriget flyttade familjen till lägenheten på Lundagatan, som sedan dess blev en kär samlingsplats för dem som fått deltaga i de otaliga seanser, som där anordnades. Söderling blev allt mer uppskattad för sin insats inom rörelsen. Och under denna period födds hans bok "De döda leva". Efter kriget vistades Söderling ett år i Tyskland där han studerade konst, vid sidan av sitt mediala arbete, ägnade han sig under de kommande åren dels åt målning, dels sjukgymnastik. År 1913 hade han nämligen utbildats till massör vid Ullmans institut. År 1920 bildades Spiritualistiska Sällskapet i Stockholm(S.S) Initiativtagaren var fru Louise Breitholtz, f. Wachtmeister, och Söderling var en av stiftarna.

 

I Spiritualistiska Sällskapets historia kommer Carl Söderlings namn alltid att lysa med en varm och innerlig glans. Under många och långa år har han där nedlagt ett hängivet arbete som medium, föredragshållare och sekreterare. Många medlemmar i hans kära S.S . kommer säkerligen till slutet av sin jordevandring - och länge- i tacksamt minne bevara mången oförgätlig afton med Carl Söderling. Hans seans aftnar var efterlängtade högtidstunder, ja , gudstjänster, ingenting mindre. Hans andliga ledare Marcus var alltid den som började och slutade varje seans. Han är en stor, varm och ödmjuk kristen personlighet. Och utom Marcus har många, kända och okända, män och kvinnor efter "Döden" kunnat tala till oss jordevandrare genom det villiga Herrens redskap, som här på jorden hette Carl Söderling.

 

Det nybildade spiritualistiska riksförbundet, vilket senare ombildades till Stockholms spiritualistiska förening, räknade även Söderling som medium och medhjälpare. Han tillhörde dess ursprungliga styrelse och medverkade med föredrag och seanser. Jämsides med spiritualismen som han alltid ägnade ett religiöst intresse, stod han håg åt kyrkligt arbete inom stadskyrkan. Genom en för spiritualismen intresserad prästman fördes han in i församlingsarbetet, och under en följd av år erhöll han dispens av biskop Shéele att under sommarmånaderna predika i en gotländsk församling. Han höll vidare enstaka predikningar på Söderby sanatorium och en aftonsång i Östermalmskyrkan. Många framstående präster räknade han som sina vänner, och ibland kyrkobröderna i Högalid var han mycket aktiv. Ofta sa han sin mening rakt ut, impulsiv som han var, och anklagade sina vänner "att sitta där och inte göra någonting" när så många uppgifter väntade dem. Carl Söderling var en väldigt religiös spiritualist - vilket speglar av sig i hans böcker!

 

Att i två generationer verka som medium är få förunnat. Den tacksamhet som strömmade emot honom efter varje seans var säkerligen belöning nog för hans ansträngningar, men det fanns också stunder, då han kända att han inte förmådde uträtta mer på den mediala banan. Flera gånger ville han sluta. Han undrade om han gjort rätt. Det var en kraftanspänning av stora mått att under många år leda möten och verka som medium. Under sommar månaderna sökte han också avspänning och vila och ägnade sig tidvis åt andra intressen, Men den mission han åtagit sig vid inträdet i denna sin inkarnation, fick inte försummas. Han blev den trogen livet ut. Ett mediums högt uppdrivna känslighet medför att de blir mer än vanligt mottagliga för sinnesutryck. I sin entusiasm och impulsivitet hände det också någon gång att han utförde handlingar, som han sedermera ångrade. "men efteråt såg hans fru honom ligga på knä försänkt i bön för att komma till klarhet" och efter en stund var han glad och förnöjd igen. Han var inte bara religiös offentligt utan också i hemmet. Han förstod bönens värde. Kristusgestalten framstod för honom som idealgestalten för människan. Människans mål borde vara att nå därhän att bli honom lik. Inom var och en av oss finnes någonting av Kristus. För bibeln hade han en stor aktning, men framhöll alltid, att den hade en bokstavlig och en andlig innebörd. Ej alla uppfattade den andliga, som bara uppenbarades för dem, vilka ställde sig tillgängliga för dess budskap.

Karnske hade han under de sista månaderna i sin sjukdom sin största religiösa upplevelse - vilket inte kommer att omtalas, men så mycket är säkert att han vid slutet förstod värdet av det liv han fört. Han upplevde följderna av det gärningar av olika slag, som han utfört under jordelivet, och han var beredd att inträda i nästa liv". När 75 års dagen närmade sig stod det klart för hans närmaste vänner, att det var mycket osäkert om han skulle överleva den. Till en god vän sa han också ett par dagar dessförinnan, att han visste, att han skulle få fira den på andra sidan. Och så skedde även.

 

Lördagen den 10 april 1948 avslutades ett rikt och välsignat liv, ett verk som kommer bära frukt i kommande tider. Carl Söderlings minne kommer alltid att leva bland skandinaviska spiritualister, lika visst som han själv lever i den värld, från vilken han fick förmånen att förmedla så många lärorika och uppbyggliga budskap, som blivit till så stor gagn för hans medvandrare på jordeplanet. Nathan Söderblom har en gång sagt, att helgon äro de människor, som i sitt liv förkunna och bevisa att Gud lever.

Under den långa period av nära femtio år som Carl Söderling verkat som Medium, har hans strävan och segerviss tro genom sitt liv förkunnat och bevisa, att Gud lever.

 

Ur hans bok "de döda leva" utgivet av Excelsior´s förlag där denna referat information är hämtad - kan man läsa hans skildring om kristendomen i spiritualismen - vilket är en mycket intressant tolkning, som jag rekommenderar varmt !

 

Skrivet av och copyriht Jane Lyzell www.ramsbergsgarden.se

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-09-05 20:33 #1 av: Andina

Jag blir så glad av dina artiklar, Jane!
Ännu en jätteintressant artikel, jag älskar att läsa om dessa medier från förr! Lite extra intressant också eftersom det rör trakter som jag själv bott och verkar i.
Tack, Jane! Superrolig läsning!

Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga
kanske bara omöjligt än så länge."  /Pearl Buck · Medarbetare på Healing

Anmäl
2010-09-05 20:45 #2 av: Jane-Lyzell

1 Kul du gillar dem, tackKyss Jag tycker det är viktigt att vi vet vår historia i Sverige!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-09-05 20:50 #3 av: Hellas

Jag är så glad över att Jane vill dela med sig av sin erfarenhet av Spiritualismen och dess historia.
Jag kan bara hålla med om att det är viktigt att vi vet vår historia och att den sprids.

Tack återigen för att du är du Jane Kyss

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2010-09-05 20:56 #4 av: Jane-Lyzell

3KyssDet samma - Jag är glad du finns för denna sajte - det behövs!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-09-08 19:40 #5 av: Jane-Lyzell

Carl Söderling föddes den 11 april 1973 - detta ska naturligtvis vara 1873- tryckfelsnisse framme!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-09-09 10:46 #6 av: Hellas

#5 Redigerat :)

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2010-09-09 12:54 #7 av: Jane-Lyzell

6 tackKyss

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.