Spiritualism

Fortsättning Silver Birch läror om mediumskap!

2010-10-23 19:59 #0 av: Jane-Lyzell

Att nå denna första förbindelse är mycket svår uppgift och det kan ta många, många år. Ibland tar det så lång tid att - som till exempel i mitt fall - man måste börja redan innan redskapet föds till er jord. Men när man väl hunnit så långt är nästa steg inte så svårt, ty har man bara fått ett redskap, ett medium, en kanal, så kan man sedan uttrycka sig, litet stapplande till en början kanske, men när åtminstone den magnetiska förbindelsen är upprättad kan den inte brytas.

 silver_birch.jpg

Vid ett annat tillfälle förklarar ledaren för några av sina jordiska vänner hur andligt inflytande sätts i verksamhet genom medier:

" Vi arbetar på två olika sätt. Först har vi det svåraste av allt, det vill säga, när vi söker en väg att utöva vårt inflytande i er värld. Ni vet inte hur svårt det är, att börja utan minsta kontakt med en materiell värld och sedan, genom koncentration och tankeverksamhet, överföra en ide´, en tanke, till en människa så att denna omedvetet blir påverkad och tror att det är hennes egen tanke eller ide´, hon arbetar med. Att nå denna första förbindelse är mycket svår uppgift och det kan ta många, många år. Ibland tar det så lång tid att - som till exempel i mitt fall - man måste börja redan innan redskapet föds till er jord. Men när man väl hunnit så långt är nästa steg inte så svårt, ty har man bara fått ett redskap, ett medium, en kanal, så kan man sedan uttrycka sig, litet stapplande till en början kanske, men när åtminstone den magnetiska förbindelsen är upprättad kan den inte brytas.

 Från detta begynnelse stadium kan inflytandet ökas, den andliga kanalen kan vidgas och bli bredare och den enda begränsningen ligger i mediets kapacitet, ty det är alltid den som avgör hur stort samarbetet med oss kan bli. Om det någon gång blir fel eller misstag, ligger felet inte hos oss utan hos de medier vi fått att arbeta med. Människor säger ibland: Varför gör inte andevärlden så eller så? Då är svaret naturligtvis att det är redskapet som gör det möjligt eller omöjligt.

Sedan den magnetiska förbindelsen skapats är det mycket enklare, ty då kan andens kraft nå er genom oss. Om ni av egen fri vilja låter era inre liv få utvecklas, då gör ni det möjligt för den del av er, som är den eviga realiteten, att börja leva och utrycka sig redan nu, i stället för att vänta tills ni har passerat porten till vår värld. Då blir förbindelsen fastare och rikare och mer effektiv allt eftersom tiden går. Sedan är det inte så svårt att samla vissa mänskor, vilkas sammanträffanden är en del av vår plan. Det är första steget som är det svåraste"

 Den roll som mediets sinnen spelar i trans-meddelanden förklarades en gång av Silver Birch.

Han började med att säga, att det var lite besvärligt att behärska mediet emedan mediet höll på att somna. " Det är inte bra för mig " sa han.

"Varför?" frågade en cirkel medlem.

" Jag måste ha kontroll över allt som styr kroppen", svarade Silver Birch.

" Har du inte full kontroll över mediet, om han sover?" frågade medlemmen.

" Nej", svarar ledaren, "ty jag måste använda hans undermedvetna sinne för att dirigera kroppen och det blir inaktivt när han sover. Trans är inte det samma som sömn."

"men lämnar inte mediet kroppen i båda fallen?" frågade medlemmen

"Nej, det är inte fråga om mediet är i eller utanför sin kropp", svarade ledaren. "Här har vi att göra med medvetandet och hur det verkar, och det är varken i eller utanför kroppen".

" Jag trodde att mediets medvetande går åt sidan", var medlemmens kommentar.

"Ja men då är det en tillfällig separation från hans fysiska kropp, " sa Silver Birch. " Transen innebär ett medvetet frivilligt överlämnande av kroppen och sinnet till den kontrollerande anden i stället för det uteblivna samarbete som sömnen innebär.

Allt mediumskap är medvetet samarbete mellan er värld och vår. Det finns exempel på omedvetet samarbete, då den psykiska förmågan är tillfälligt stimulerad, men när något verkligen ska uträttas mellan ledare och redskap, måste samarbetet vara medvetet. Mediet måste vara villig att delta i allt som står i samband med utvecklingen av mediumskapet"

"Har det funnits fall där mediet har använts i sömnen och det har givits transmeddelanden genom honom?" frågades det.

"Det är möjligt ", svarade han, "men den omvända processen skall användas i normala fall."

"Det är väl möjligt att mediet, medan han sov, gick med på att användas på detta sätt?" menade medlemmen.

"Ja, men som du vet", svarade Silver Birch, " så fogar vi oss alltid efter mediets önskningar, om dessa inte är rena obetydligheter, och vi föreslår mediet vad som skall göras. Men kroppen tillhör inte oss, den tillhör den som bor i den. Om han går med på att överlåta den till oss för en liten stund, så är detta gott och väl, men vi får inte bruka den utan hans medgivande, det skulle strida mot Lagen. Om kroppen skall överlåtas under en seans, måste det ske efter ömsesidig överenskommelse".

 Då Silver Birch blev tillfrågad om han ville berätta något om hur det undermedvetna kan användas vid transmeddelanden, svarade han:

"Det är många missuppfattningar förknippade med detta. I korthet kan man säga att sinnet har många funktioner. Människan är ett uttryck för medvetande, och medvetandet är det viktigaste. Medvetandet är individuellt liv och vice versa. Där medvetandet finns fins också individuell ande, och där det finns individuell ande, finns medvetande. Ni ger inte helt akt på ert medvetande i den fysiska värld ni lever, ty ert medvetande är mycket större - för att använda ett utryck som ni förstår - eller omfattar mera än den fysiska kropp som det försöker uttrycka sig genom.

Det mindre kan inte innehålla det större. Genom hela ert jordiska liv kommer ni således att ge uttryck åt endast en bråkdel av det större medvetandet, vilket ni skall inse sedan ni kommer över i andevärlden. Men även här kommer ni inte på en gång att upptäcka hela omfattningen av ert medvetande, ty det är endast genom utveckling man även gradvis blir i stånd att fatta mer och mer av det.

Er tanke, som styr er intelligens och kontrollerar helt ert individuella liv, påverkar inte aktivt och medvetet alla era kroppsliga behov. Många av dessa funktioner, som är nödvändiga för ert jordiska liv, verkar automatiskt och mekaniskt. Då medvetandet har samordnat muskler, nerver, celler och vävnader och koordinerat dem till att samarbeta övertar undermedvetandet det mekaniska upprepandet. När ni till exempel ska äta, öppnar ni automatiskt munnen, vilket innebär ett samspel mellan många nerver och muskler innan käkarna sätter igång arbetet. Nervimpulser måste utgå ifrån hjärnan, vilket är en fysisk motsvarighet till tanken, och när käkarna öppnas, måste liknande impulser utsändas ifrån hjärnan. Allt detta sker automatiskt. Ni behöver inte medvetet gå igenom hela tuggnings proceduren, varje gång ni äter, ni gör det automatiskt, ert undermedvetande sköter om det för er. Då ni var små barn måste ni lära er alla dessa detaljer en efter en - nu gör ni det utan att tänka, rent mekaniskt.

Ni skall finna att den huvudsakliga delen av kontrollen av era kroppar - och till stor del mentala - funktioner har överlämnats till ert undermedvetande, som i sin tur är en särskild avdelning, en lagerlokal för ert medvetna sinne. Då ni läser en bok, gör ni ett avbrott ibland och frågar er själva vad ni tycker om den. Svaret kommer då automatiskt och blixtsnabbt. Ert undermedvetna ger er svaret, emedan det under samarbete med ert dagsmedvetande har lagrat vetskapen om vad ni tycker. Om ni hör ett föredrag och blir tillfrågad om vad ni tycker om det, så kan ni svara utan närmare analysera eller tänka över det. Men om ni konfronteras med problem, som ni tidigare inte löst eller haft med att göra, något som inte tidigare registrerats av ert undermedvetna, då måste ni sätta er medvetande i arbete, ty det är något nytt och främmande. Men, frånsett dessa undantag, då ni måste tillämpa ett nytt tänkande i original - om ett sådant utryck kan användas i detta sammanhang - sorteras det mesta i ert liv in i den undermedvetna avdelningen. Den arbetar som en lagerchef som har hand om och lagrar alla era minnen. Den kontrollerar de flesta av era livsprocesser och är därför, på många sätt, den viktigaste och största delen av er själva.

 

När det gäller mediumskap är det klart, eller hur, att när en främmande intelegens tar kontroll, är det lättare för den att arbeta genom det undermedvetna som redan har vant sig att arbeta efter instruktioner från det medvetna. Det har vant sig att ta emot order, det är inställt på att få uppdrag hänvisade till sig och att utföra dessa utan störningar, frånsett då något går galet. Nästan alla former av mediumskap omfattar användandet av mediets undermedvetna, ty detta är hemligheten med hans personlighet. Där, i lageravdelningen, finns alla även okända sidor av mediets individualitet. Vad ledaren först och främst måste undvika, när han arbetar med ett transmedium, är att ta sådan kontroll, alltså påverka så hårt, att han från redskapet inte får ut ens de vanliga automatiska svar som mediet får från sitt eget undermedvetna. Det är nyckel till det hela".

 

"Måste ledaren tysta det undermedvetna?" frågade en cirkelmedlem.

 

"Nej"; sa Silver Birch, "han måste harmoniera - samstämma - sin egen personlighet med mediets för att åstadkomma en så perfekt sammansmältning, att han överför sin egen tanke genom detta samarbete. Samtidigt måste han kunna hantera mediets undermedvetna, som börjar skicka upp impulser så snart det förnimmer samarbetet med en annan styrande intelligens - ungefär som när ni slår an skrivmaskinstangenter och bokstäverna kommer upp. Det är viktigt att ledaren lär sig detta. Ni förstår säkert att, eftersom vi har att göra med en levande varelse, en individ med egna tankar och idéer, med fördomar, antipatier och sympatier, måste man i alla olika former av kontroll räkna med vissa sidor hos mediet. Jag har sagt er att det är omöjligt att eliminera mediet. Graden av eliminering beror på hur man lyckas sammansmälta ledarens personlighet med mediets. Om det vore möjligt att åstadkomma en helt perfekt sammansmältning, skulle det inte bli några störningar alls.

 

Man eliminerar inte mediet, ty det är omöjligt, men man måste få till stånd en sammansmältning. Det är innebörden i mediets utveckling. Det är därför ni sitter i cirklar. Det är därför ni har seanser, så att kraften från alla de församlade kan användas för att underlätta harmoniseringen, sammansmältningen. Därför är harmoni så viktig. Det är därför det är omöjligt att uppnå harmoni mellan ledare och medium, om det finns störningar och friktioner mellan cirkelmedlemmarna. Vi har hela tiden att göra med mentala krafter, och fast ni inte kan se det har alla tankar, impulser, viljor, önskningar och begär hos seansmedlemmarna ett inflytande på de andliga kommunikationen. Ju skickligare och mer erfaren ledaren är och ju större harmoni, som kan åstadkommas mellan honom och redskapet, desto mindre undermedvetna störningar blir det.

 

"Är det bäst, från er sida sett, att välja ett medium, vars önskningar och känslor sammanfaller mer eller mindre med ledarens?" frågade en medlem

 

"Det beror på", svarar anden. "Det är en fråga som kan diskuteras, och det är delade meningar om detta även här i vår värld. Ni måste komma ihåg att vi är mänskliga varelser, och vi är inte alltid överens i varje detalj när det gäller kommunikationsfrågor.

Vi har några som håller före att det är bäst att använda sig av ett olärt medium om man skall få bästa resultat, ett medium som vet så lite att hans undermedvetna inte kan ställa hinder ivägen. Mot det menar andra, att ett sådant mediums okunnighet är ett direkt hinder, emedan det bildar en vägg som måste brytas ned. Anhängarna av denna senare åsikt menar att en mera utvecklad personlighet är ett bättre instrument att spela på, liksom större och finare musik kan frambringas med ett instrument som är byggt av skickliga hantverkare än med ett enkelt instrument, som kan köpas för ringa penning. De menar att ju bättre instrument, desto bättre resultat. Personligen håller jag med den senare kategorin".

 

"Varför skulle ett medium med större bildning vara bättre än ett som vet mindre?" frågade en av medlemmarna. "Är det inte fråga om karaktär också"

 

"Jag talar om transmedier", svarade ledaren. "Karaktär är en särskild fråga som gäller andra faktorer. Jag tallar om det faktiska skeendena, eller om ni så vill, kommunikationsmekanismen.

Jag skall förklara det enkelt. En violinist får bättre resultat från en Stradivarius än från en billig fela, därför att detta fina instrument med sin höga kvalité´ gör det möjligt för honom att åstadkomma bättre resultat. Det enkla instrumentet är en begränsning för honom.

Mediets karaktär betyder mycket för den ande som meddelar sig vid en seans, likaså vid fysiska manifestationer har karaktären stor betydelse för de uppnådda resultaten. Ju sämre karaktär - och jag använder benämningen endast i jämförande betydelse - det `fysiska` mediet har, desto sämre blir till exempel den använda ektoplasman, dock inte fysiskt sämre utan andligt sett. Karaktären bestämmer kvaliteten på attraktionskraften mellan anden och mediet. Det skulle till exempel vara omöjligt för sådana andar som ni kallar helgon på grund av deras höga andliga status, att manifestera sig genom ett medium med mycket dålig karaktär, där inga kontaktpunkter eller kontaktmöjligheter finns."

 

" Det undermedvetna tycks också ha betydelse i samband med fysiskt mediumskap. Kan du förklara det närmare?" frågade en medlem.

 

"Vid varje seans är mediet i fokus", sa Silver Birch. "Ni använder er inte här av telefon, telegraf eller liknande. Ni har att göra med ett levande redskap och kvaliteten av mediets liv fyller och impregnerar kommunikationerna. Och det är bra att så är fallet. Om det vore möjligt - vilket jag vet att det inte är - att reducera alla kommunikationer mellan våra två världar till en rent mekanisk apparatutrustning, då vet jag att det mesta av det sköna och heliga skulle gå förlorat. Vid varje seans är ett medium det viktigaste, man kan inte vara mediet förutan, det är dess egenskaper som används. Även när vi använder trumpeter vid direktröst seanser eller det gäller materialisation är det mediet som är utslagsgivande och redskapets egenskaper kommer på ett eller annat sätt till uttryck i resultaten vid seansen."

 

Vid ett annat tillfälle frågade en cirkelmedlem: "Hur kan det komma sig att pulsslag hos mediet ändras, då anden tar kontroll? Är det i regel andens puls man då mäter?.

 

"Då andar kontrollerar mediet", svarar ledaren, "verkar de genom mediets undermedvetande och deras medvetande reglerar automatiskt kroppens primära funktioner, som är hjärta, pulsslag, temperatur och blodcirkulation. Därför märker ni en skillnad i andningen, när anden tar kontroll. Det är i övergångsstadiet. Men vad som sker är att ledaren genom association med materien reproducerar sin egen personlighet så som den en gång kom till uttryck i en kropp. Jag använder till exempel en Indian, ty det är lättast att ta hela medvetandet hos astralkroppen och överföra det".

 

På en fråga vilka och vad våra ledare är, svarade Silver Birch;

"Ibland kan de höra till släkten, men ibland är det sådana som inte har några jordiska släktskapsband med er. De har däremot en andlig släktskap med er, baserad på ömsesidig attraktion. De är inte begränsade av någon ras eller nation, ty raser och nationer består inte bortom graven, då det jordiska livsvanorna har dött bort".

 

Silver Birch har givit oss en liten inblick i hur ledarna arbetar. Det framkom, då han blev tillfrågad.: " Kan du tala om för oss hur ledarna utväljs?"

 

Ledaren svarade: " Några av dem erbjuder sig frivilligt därför att de ser vissa uppdrag som måste utföras i er värld. Andra, som uppnått andlig mognad, blir tillfrågade av dem som har åtagit sig uppdraget att hjälpa mänskligheten. Personligen blev jag tillfrågad, jag erbjöd mig inte själv till att börja med. Men då man frågade, om jag av egen fri vilja ville ställa mig till förfogande, gick jag omgående med på detta. Men jag kan tala om för er, att det var en mycket mörk bild man visade mig av de svårigheter som måste övervinnas innan några framsteg kunde göras. Men dessa svårigheter har nu till stor del undanröjts, och de hinder som återstår är mycket små, jämförda med alla som blivit övervunna".

 

Nästa fråga var: "Måste de som kommer frivilligt, till skillnad från dem som blir tillfrågade, genomgå någon test eller examen för att prövas om de är lämpade som ledare?"

 

"Inte riktigt så svarade " Silver Birch, " men något liknande. Vår värld är mycket väl organiserad, mer än ni skulle tro vara möjligt, och för att utföra det här uppdraget fodras en hel liten organisation. Ni känner redan namnen på några av denna grupp, som inom parantes, är en samling mycket tillbakadragna människor, ty varje gång jag försöker skjuta dem i förgrunden drar de sig alltid tillbaka och säger; Gå du.

Nu är det så att man inte kan få till stånd en sådan grupp om den inte dras till er för arbetets skull och om ni inte nått den andliga utveckling som ger er attraktionskraft. Här i vår värld är det vad man verkligen är i sig själv som bestämmer vad man gör. Det är anden som är den dominerande verkligheten. Här finns inga förklädnader, masker, undanflykter och inget bedrägeri - här döljs ingenting, allt är känt."

 (c) Ramsbergsgården www.ramsbergsgarden.se och Tidskriften Lyztran www.lyztran.com

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-10-23 21:26 #1 av: Hellas

Den här artikeln var så otroligt bra Jane, tack, jag behövde den nu, detta ska jag återkomma till igen :).

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2010-10-23 21:50 #2 av: Jane-Lyzell

1 Det var därför ja la in denKyss vi är nog många som behöver den just nu!

kram Jane

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-10-25 19:07 #3 av: [Spanaren]

Tar er verkligen tid med att läsa denna artikel  Jane/ kram  

Anmäl
2010-11-09 15:36 #4 av: Jane-Lyzell

3Kyss

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-11-23 20:04 #5 av: Jane-Lyzell

Ja detta är något som man behöver läsa om och om igen:-)))

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2010-12-30 12:30 #6 av: Hellas

Puffar även den här texten som jag själv tycker är underbar och jag fick ta del av den vid precis rätt tidpunkt Glad.

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2010-12-30 14:03 #7 av: Marina2

Tack!

Anmäl
2010-12-30 15:34 #8 av: Jane-Lyzell

Kyss

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.